Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

Uczestniczymy w projekcie "Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej".

Artykuły

Przejdź do -

Akademia rozpoczęcie roku

I zaczęło się....3 września 2018 roku punktualnie o 10.00 w Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu zabrzmiał pierwszy dzwonek zwiastujący nowy rok szkolny 2018/2019. Uroczystą akademię przygotowała wraz z uczniami klas II i III pani Kinga Piotrowska-Dutkiewicz. W nowym roku szkolnym wszystkim uczniom życzymy dużo wytrwałości ale przede wszystkim uśmiechu i radości.

17 września 2018
Kinga Piotrowska-Dutkiewicz
Czytaj więcej o: Akademia rozpoczęcie roku

Stypendium Miasta Kalisza im. św. Jana Pawła II na I semestr roku szkolnego 2018/2019

Lista uczniów, którym przyznano Stypendium Miasta Kalisza im. św. Jana Pawła II na
I semestr roku szkolnego 2018/2019.

Uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom nastąpi dnia 19 września 2018r. (środa) w Sali Recepcyjnej w Ratuszu o godz. 12:00.

Wszystkim stypendystom gratulujemy i zachęcamy do kolejnych tak wysokich osiągnięć
w nauce i wzorowej postawy społecznej.

Mariusz Pawlak

Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno – Elektronicznych

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

klasa

1

Mikołaj Wdowczyk

2 A

2

Jakub Bieliński

2 A

3

Krystian Matuszczak

4 E

4

Izabela Wącław

3 F

5

Adam Kaczmarek

4 C

6

Dawid Duyck

3 F

7

Miłosz Guglas

4 E

8

Cezary Krymarys

2 D

9

Maciej Kowalczyk

3 E

10

Adam Pućka

2 A

11

Piotr Nawrocki

4 C

12

Hubert Pietrasiak

3 A

13

Szymon Królak

2 C

14

Cezary Baranowski

2 B

15

Szymon Lorenc

2 B

14 września 2018
Czytaj więcej o: Stypendium Miasta Kalisza im. św. Jana Pawła II na I semestr roku szkolnego 2018/2019

ZEBRANIA Z RODZICAMI W dniu 18.09.2018r.

ZEBRANIA Z RODZICAMI

W dniu 18.09.2018r. odbędą się spotkania rodziców
z wychowawcami.

O godz. 16:00 odbędzie się spotkanie rodziców z klas pierwszych
w Auli z Dyrektorem szkoły

Zebrania z Rodzicami w dniu 18.09.2018r. godzina 16:30 Klasy 1 i 2

Klasa

Numer Sali

 

1 A

122

1 B

209

1 C

123

1 D

124

1 E

125

1 F

208

1 G

115

2 A

208 godz. 18:15

2 B

207

2 C

305

2 D

114

2 E

201

2 F

306

Klasy 3 i 4 godzina 17:30

Klasa

Numer Sali

 

3 A

115

3 B

308

3 C

114

3 D

310

3 E

209

3 F

306

4 A

125

4 B

012

4 C

124

4 D

123

4 E

207

4 F

122

 

Nauczyciele do dyspozycji rodziców – w godz. od 17:00 do 18:00 (pokój nauczycielski, biblioteka szkolna).

W Auli szkolnej o godz. 17:30 odbędzie się spotkanie trójek klasowych rodziców klas 1 i 2,
a o godz. 18:00 klas 3 i 4 z Radą Rodziców.

 

12 września 2018
Czytaj więcej o: ZEBRANIA Z RODZICAMI W dniu 18.09.2018r.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja dotycząca Rządowego programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna" w roku szkolnym 2018/2019.

1. KTO KORZYSTA Z DOFINANSOWANIA

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników [1] do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, jest udzielana dla uczniów:

1) słabowidzących,

2) niesłyszących,

3) słabosłyszących,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego , o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60, 949 i 2203) i uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

1) klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,

2) klasy Ii II branżowej szkoły I stopnia,

3) szkół ponadgimnazjalnych:liceum ogólnokształcącego, technikum,

4) szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,

5) klasy IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego.

Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym realizują odrębną podstawę programową kształcenia ogólnego, do której nie opracowuje się odrębnych podręczników, ze względu na specyficzny charakter ich edukacji oraz indywidualny poziom rozwoju i tempa przyswajania wiedzy. Nauczyciele realizując treści określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego mogą korzystać z podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, oraz z materiałów edukacyjnych, dostępnych na rynku.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do:

1) klasy III szkoły podstawowej [2] ,

2) klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej organizowanych w branżowych szkołach I stopnia,

3) klasy I i II branżowej szkoły I stopnia,

4) liceum ogólnokształcącego i technikum lub szkoły przysposabiającej do pracy,

dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych [3] , o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy o systemie oświat(Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361)

2. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2018/2019.

Wniosek składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego dla siedziby szkoły.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60, 949 i 2203), wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

3. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Pomoc udzielana jest na wniosek pełnoletniego ucznia, rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

4. KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY

Program przewiduje, że do wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania do zakupu podręczników należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

5. WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualnaw stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas III szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

do kwoty 175 zł

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

do kwoty 225 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonychw branżowych szkołach I stopnia lub klasy Ii II branżowej szkoły I stopnia

do kwoty 390 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej sztuk pięknych, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej albo liceum plastycznego

do kwoty 445 zł

6. ROZLICZENIE ZAKUPU

Zwrot kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego,w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty iwychowania, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lubznacznym również materiałów edukacyjnych, następuje do wysokości kwot określonych w programie, poprzedłożeniu potwierdzenia zakupu:

a) w przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka) lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. Jeżeli składane jest oświadczenie, należy podać informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio za zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - "Wyprawka szkolna”.

b) w przypadku zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych dla grupy uczniów koszty zakupu zwracane są rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom poprzedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego w szczególności: imię inazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby dokonującej zakupu (np. przedstawiciela rady rodziców). Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu (np. rada rodziców), na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki lub materiały edukacyjne.

 

 

Sporządziła na podstawie projektu rozporządzenia

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/12312653/12516131/12516132/dokument345457.pdf

Katarzyna Zarzyńska starszy specjalista

tel. 780 386 041, k.zarzynska@ko.poznan.pl

Poznań, 21czerwca 2018 r.[1] podręcznik należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego

[2] w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania - „Nasz szkoła”, o którym mowa w art. 119 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. poz. 2203)

[3] Materiał edukacyjny[3] – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.

Materiałami edukacyjnymi są w szczególności książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne, kolorowanki, rysowanki, uzupełnianki, wyklejanki oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej.

27 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: Informacja dotycząca Rządowego programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna" w roku szkolnym 2018/2019.

WYNIKI EGZAMINU ZAWODOWEGO W SESJI CZERWIEC – LIPIEC 2018r.

WYNIKI EGZAMINU ZAWODOWEGO W SESJI
CZERWIEC – LIPIEC 2018r.

W związku z przekazaniem przez OKE wyników egzaminu zawodowego
w dniu 31 sierpnia 2018r. bardzo proszę aby absolwenci (rok szkolny 2017/2018
i poprzednie) zgłaszali się po odbiór do p. nr 106,
natomiast obecni uczniowie klas 3 i 4 (rok szkolny 2018/2019) otrzymają wyniki egzaminu od wychowawców klas po rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2018/2019.

Ważne jest aby zapoznać się z wynikami jak najszybciej i w razie konieczności ponownego przystąpienia do egzaminu złożyć deklarację na sesję styczeń – luty 2019r. do 9 września 2018r.

 

Terminy Egzaminów Zawodowych w 2019r.

Sesja Styczeń – Luty 2019r.

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI do 9 września 2018r.

Część pisemna – 10 stycznia 2019r.

Część praktyczna – od dnia 9 stycznia do 16 lutego 2019r., a szczegółowy harmonogram będzie podany w późniejszym terminie.

Wyniki egzaminu zawodowego z sesji styczeń – luty 2019r. będą ogłoszone 22 marca 2019r.

Dla osób, które przystąpią do tej sesji egzaminu zawodowego i w przypadku jego nie zdania będą miały możliwość złożenia deklaracji na sesję letnią do 29 marca 2019r. tj. do 7 dni po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
z sesji styczeń – luty 2019r.

 

Sesja Czerwiec – Lipiec 2019r.

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI do 18 lutego 2019r.

Część pisemna – 18 czerwca 2019r.

Część praktyczna – od dnia 17 czerwca do 4 lipca 2019r., a szczegółowy harmonogram będzie podany w późniejszym terminie.

Wyniki egzaminu zawodowego z sesji czerwiec – lipiec 2019r. będą ogłoszone 30 sierpnia 2019r.

 

23 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: WYNIKI EGZAMINU ZAWODOWEGO W SESJI CZERWIEC – LIPIEC 2018r.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

UWAGA!

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
odbędzie się w dniu 03.09.2018r. (poniedziałek) dla klas pierwszych
o godz. 10:00 w Auli szkolnej.

Po uroczystości uczniowie klas pierwszych udadzą się do poszczególnych sal:

Klasa

Zawód

Numer Sali

1 A

Technik mechatronik

208

1 B

Technik mechanik

207

1 C

Technik informatyk/Technik elektronik

209

1 D

Technik informatyk

114

1 E

Technik informatyk

305

1 F

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

201

1 G

Technik mechatronik

115

Pozostałe klasy przychodzą na godzinę 11:00 do przydzielonych sal:

Klasa

Numer Sali

2 A

306

2 B

302

2 C

Biblioteka szkolna

2 D

308

2 E

017

2 F

025

3 A

019

3 B

205

3 C

117-2

3 D

310

3 E

Sala gimnastyczna

3 F

206

4 A

117-k

4 B

Sala gimnastyczna – zaplecze

4 C

311

4 D

117-1

4 E

301

4 F

303

23 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Terminy Egzaminów Zawodowych w 2019r.

INFORMACJA DLA KLAS 3 i 4

 

Terminy Egzaminów Zawodowych w 2019r.

Sesja Styczeń – Luty 2019r.

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI do 9 września 2018r.

Część pisemna – 10 stycznia 2019r.

Część praktyczna – od dnia 9 stycznia do 16 lutego 2019r., a szczegółowy harmonogram będzie podany w późniejszym terminie.

Wyniki egzaminu zawodowego z sesji styczeń – luty 2019r. będą ogłoszone 22 marca 2019r.

Dla osób, które przystąpią do tej sesji egzaminu zawodowego i w przypadku jego nie zdania będą miały możliwość złożenia deklaracji na sesję letnią do 29 marca 2019r. tj. do 7 dni po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
z sesji styczeń – luty 2019r.

Sesja Czerwiec – Lipiec 2019r.

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI do 18 lutego 2019r.

Część pisemna – 18 czerwca 2019r.

Część praktyczna – od dnia 17 czerwca do 4 lipca 2019r., a szczegółowy harmonogram będzie podany w późniejszym terminie.

Wyniki egzaminu zawodowego z sesji czerwiec – lipiec 2019r. będą ogłoszone 30 sierpnia 2019r.

 

 

komunikat_o_dostosowaniach_egz_zaw_2018_2019.pdf

23 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: Terminy Egzaminów Zawodowych w 2019r.

KOMUNIKAT STYPENDIUM SOCJALNE

KOMUNIKAT

STYPENDIUM SOCJALNE

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
O STYPENDIUM SOCJALNE

DO

17.09.2018r. (poniedziałek)

 

DRUKI WNIOSKÓW
o STYPENDIUM SOCJALNE
DO ODBIORU W POKOJU NR 106.

 

Pouczenie i Katalog wydatków na rok szkolny 2018.doc

nowy wniosek socjalne 2018.doc

23 sierpnia 2018
Czytaj więcej o: KOMUNIKAT STYPENDIUM SOCJALNE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

rodo
W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych tzw. RODO) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informujemy, iż:

  1. Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu, ul. Częstochowska 99-105; 62-800 Kalisz 

  1.  Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych p. Dorotę Paszek z którą może się Pani/Pan skontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1) adres poczty elektronicznej: ido.kalisz@gmail.com

2) nr telefonu: 795-342-008

3.       Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna.

Pani/Pana dane przetwarzane będą w związku z realizacją zadań własnych 
bądź zleconych określonych przepisami prawa, w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu,

1)      obowiązków określonych przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

2)      Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub
do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.

3)      Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody
na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

4.       Odbiorcy danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem danych w celu wynikającego z przepisów prawa, dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

5.       Okres przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane przez Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu, ul. Częstochowska 99-105; 62-800 Kalisz,  przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

 

6.       Prawa osób, których dane dotyczą, dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych,

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3) usunięcia swoich danych osobowych,

4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

5) przenoszenia swoich danych osobowych,

6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

7.       Prawo do cofnięcia zgody.

1)      Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. 

2)      Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

8.       Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.       Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:

1) ustawowym,

2) umownym,

3) warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

  1. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
  2. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
  3. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

10.   Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

DYREKTOR SZKOŁY

 

26 lipca 2018
Czytaj więcej o: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych