Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

Uczestniczymy w projekcie "Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej".

Artykuły

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

rodo
W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych tzw. RODO) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informujemy, iż:

  1. Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu, ul. Częstochowska 99-105; 62-800 Kalisz 

  1.  Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych p. Dorotę Paszek z którą może się Pani/Pan skontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1) adres poczty elektronicznej: ido.kalisz@gmail.com

2) nr telefonu: 795-342-008

3.       Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna.

Pani/Pana dane przetwarzane będą w związku z realizacją zadań własnych 
bądź zleconych określonych przepisami prawa, w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu,

1)      obowiązków określonych przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

2)      Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub
do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.

3)      Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody
na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

4.       Odbiorcy danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem danych w celu wynikającego z przepisów prawa, dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

5.       Okres przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane przez Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu, ul. Częstochowska 99-105; 62-800 Kalisz,  przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

 

6.       Prawa osób, których dane dotyczą, dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych,

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3) usunięcia swoich danych osobowych,

4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

5) przenoszenia swoich danych osobowych,

6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

7.       Prawo do cofnięcia zgody.

1)      Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. 

2)      Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

8.       Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.       Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:

1) ustawowym,

2) umownym,

3) warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

  1. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
  2. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
  3. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

10.   Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

DYREKTOR SZKOŁY

 

26 lipca 2018
Czytaj więcej o: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

SPIS PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/19

1. Podręczniki dla klas pierwszych Pobierz

2. Klasy drugie Pobierz

3. Klasy trzecie Pobierz

4. Klasy czwarte Pobierz

Jak co roku w Naszej szkole odbędzie się kiermasz książek. Serdecznie zapraszamy.

29 czerwca 2018
Czytaj więcej o: SPIS PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/19

Wakacje

 

 

 

Wakacje 2018

  

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2017/2018
wszystkim Nauczycielom, Pracownikom
Zespołu Techniczno- Elektronicznych w Kaliszu oraz Rodzicom składamy najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę i życzymy,
by okres wakacyjny był czasem odpoczynku i radości.
Uczniom życzymy bezpiecznych i słonecznych wakacji, interesujących podróży, niezapomnianych wrażeń, uśmiechu na co dzień
oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

Wierzymy, że wszyscy spotkamy się zdrowi, wypoczęci, z zapasem sił i w doskonałych humorach w nowym roku szkolnym.

Dyrekcja ZSTE w Kaliszu

27 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Wakacje
Przejdź do -

My młodzi – Pamiętamy!!!

Zespół Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu kładzie nacisk na kształtowanie postaw prospołecznych i wychowanie w duchu patriotycznym. W kwietniu br. zostaliśmy wyróżnieni zaszczytem współorganizowania wraz z Prezydentem Miasta Kalisza oraz Stowarzyszeniem „Rodzina Katyńska” w Kaliszu Miejskich Obchodów 78 rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

14 kwietnia 2018 roku uczniowie naszej szkoły pod przewodnictwem p. Kingi Piotrowskiej-Dutkiewicz oraz p. Katarzyny Reszke przygotowali uroczystą akademię zaprezentowaną po mszy świętej w Parafii  św. Józefa w Kaliszu. Akademia połączona była z zaprezentowaniem rysu historycznego tych dramatycznych wydarzeń. W uroczystej akademii wzięli udział: Agata Plewińska, Wiktor Góral, Cezary Szcześniak, Jan Derbiszewski oraz Piotr Józefiak. Nasi uczniowie zostali również oddelegowani jako Grupa Honorowa, która złożyła uroczysty apel w Ogrójcu Klasztoru OO. Jezuitów w Kaliszu pod przewodnictwem Wiktora Werbińskiego – ucznia klasy III. Ponadto uczeń Jan Pyziak zaprezentował także historyczne podłoże wydarzeń, które dla młodych Polaków być może są obce, ale dla których pamięć o ofiarach powinna być żywa, gdyż dzięki nim żyją w wolnej Polsce.

 

 Autor: Kinga Piotrowska - Dutkiewicz

15 czerwca 2018
Czytaj więcej o: My młodzi – Pamiętamy!!!

Stypendium Miasta Kalisza im. św. Jana Pawła II

Wniosek i oświadczenie należy złożyć w pokoju nr 106 do 22 czerwca 2018r.

Wniosek

Oświadczenie

12 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Stypendium Miasta Kalisza im. św. Jana Pawła II
Przejdź do -

Sukses uczniów ZST-Ew XXVI Kaliskim Konkursie Informatycznym

W dniu 08.06.2018 odbyło się w IV LO wręczenie nagród XXVI ogólnopolskiej edycji Kaliskiego Konkursu Informatycznego. Uczestnikami konkursu ,było 5 uczniów ZST-E w Kaliszu . W kategorii szkól ponadgimnazjalnych zwyciężył Adrian Wolf uczeń klasy 4D ZST-E w Kaliszu ( wychowawca Romana Czech) oraz 4 uczniów ZST-E zakwalifikowało się do finału tj. J.Kapłonek kl.1E, D.Graczyk kl.1E, J.Bera kl.3C, B.Łatkowski kl.2A. Opiekunem wszystkich uczniów był  mgr inż. Jaek Wardęga

 

Autor: Jacek Wardęga

11 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Sukses uczniów ZST-Ew XXVI Kaliskim Konkursie Informatycznym

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna informuje

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna informuje, iż zmianie ulega sposób logowania do serwisu, w którym udostępnione będą wyniki egzaminów dla uczniów i absolwentów.

Loginy i hasła dostępu do serwisu zostaną udostępnione szkołom w celu przekazania ich uczniom i absolwentom.

Szczegółowe informacje dostępne będą wkrótce po zalogowaniu.

8 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna informuje

Polska - Hiszpania

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

UWAGA!

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

W dniu 22 czerwca 2018r.  (piątek) o godz. 09:00 w Auli szkolnej odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018.
W uroczystości będą brały udział klasy pierwsze oraz z pozostałych klas uczniowie odbierający nagrody i wyróżnienia.

Po zakończeniu uroczystości o godz. 10:00 wszyscy uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich przejdą do niżej wymienionych klas razem z wychowawcami.

KLASA

NUMER SALI

1 A

208

1 B

205

1 C

209

1 D

114

1 E

201

1 F

Sala gimnastyczna-zaplecze

2 A

115

2 B

308

2 C

305

2 D

310

2 E

017

2 F

206

3 A

117 – K

3 B

012

3 C

306

3 D

117

3 E

207

3 F

301

8 czerwca 2018
Czytaj więcej o: ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
Przejdź do -

II Szkolny Piknik Zdrowia

30 maja w ZSTE odbył się II Szkolny Piknik Zdrowia. Przedsięwzięcie to zorganizowane zostało we współpracy z Urzędem Miasta w Kaliszu w ramach programu „Zdrowy Kalisz”. W trakcie pikniku zarówno uczniowie Naszej Szkoły (jak i osoby które odwiedziły w tym dniu placówkę) mogli poddać się badaniom wad postawy czy też spirometrycznym. Była to również doskonała okazja do zmierzenia ciśnienia krwi, stężenia glukozy, analizy składu ciała (Naturhouse) czy też pomiaru zawartości dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu (dzięki uprzejmości kaliskiego Sanepidu). Wszyscy chętni mieli możliwość porozmawiania z przedstawicielkami kaliskiej Policji, a przy okazji rozmowy – do zmierzenia się z wyzwaniem - spacerem w ALKOgoglach stymulujących stan odurzenia.

W tym dniu każda osoba o wielkim sercu mogła skorzystać z możliwości podzielenia się najcenniejszym darem, jakim jest krew (Kaliska Stacja Krwiodawstwa) lub też wpisania się na listę potencjalnych dawców komórek macierzystych i szpiku kostnego (DKMS).

W jednym z kącików szkolnej auli stworzono zdrowy zakątek, który dawał szansę na posmakowanie przekąsek pełnych witamin. Obok – punkt informacyjny, dzięki któremu można było znacząco pogłębić swoją wiedzę na temat profilaktyki zakażeń wirusem HPV, wirusem HIV czy też niszczących skutków zażywania środków psychoaktywnych.

Po raz pierwszy zorganizowano konkurs na najlepsze hasło promujące kolejną odsłonę pikniku zdrowia – jego zwycięzcą został Franek z klasy 2e. Otrzymał on bon upominkowy o wartości 200 zł.

Nasi wuefiści przygotowali szereg zawodów sportowych (m.in. grę w piłkę nożną, przeciąganie liny, turniej szachowy), które stanowiły dopełnienie całego wydarzenia.

Wszystkim osobom (i instytucjom), dzięki którym udało się zorganizować II Szkolny Piknik Zdrowia, serdecznie dziękujemy.

Organizatorzy

 

7 czerwca 2018
Czytaj więcej o: II Szkolny Piknik Zdrowia

ZEBRANIA Z RODZICAMI 29 MAJA

W dniu 29.05.2018r. o godz. 16:30  odbędą się spotkania rodziców z nauczycielami zobacz harmonogram

25 maja 2018
Czytaj więcej o: ZEBRANIA Z RODZICAMI 29 MAJA
Przejdź do -

Szkolny konkurs „ Wiedzy o II wojnie światowej”

W dniu 12 marca 2018r. odbył się szkolny konkurs „Wiedzy o II wojnie światowej”. Udział wzięło 20 uczniów. Uczestnicy konkursu rozwiązywali 37 zadań testowych. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosiła 49.

Wyniki:
I miejsce Kamil Bałyniec klasa 4C (32pkt)
II miejsce Bartosz Ochęcki klasa 3E (27pkt)
III miejsce Jakub Banach klasa 4 B (25pkt), Oskar Wawrzyniak klasa 2C (25pk)

Organizatorzy konkursu :
mgr Anetta Woźniak
mgr Katarzyna Reszke

26 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Szkolny konkurs „ Wiedzy o II wojnie światowej”
Przejdź do -

Ogólnopolski Konkurs Biblijny

W dniu 18.04.2018 w gościnnych progach Wyższego Seminarium Duchownego i Zespołu Szkół Technicznych Diecezji Kaliskiej miał miejsce kolejny, drugi etap Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego, którego organizatorem jest Civitas Christiana.

Uczestniczyło w nim prawie 50 uczniów z 17 szkół średnich naszej Diecezji, a naszą Szkołę reprezentowali, po wcześniejszej kwalifikacji w etapie szkolnym:

23 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Ogólnopolski Konkurs Biblijny
Przejdź do -

Obchody Tygodnia Zdrowia 2018 i puchar dla ZSTE

W dniach 9 – 13 kwietnia uczniowie ZSTE uczestniczyli w wielu inicjatywach (których rolą była promocja zdrowego i aktywnego trybu życia) w ramach IV Tygodnia Zdrowia - imprezy prozdrowotnej przygotowanej przez Sekcję Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Kaliszu pod patronatem Prezydenta Miasta  - Pana Grzegorza Sapińskiego.

W poniedziałek – 9 kwietnia, wspólnie z przedstawicielami innych szkół, placówek i instytucji utworzyliśmy barwny korowód, który przeszedł od budynku Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 10 do placu przed Ratuszem.

18 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Obchody Tygodnia Zdrowia 2018 i puchar dla ZSTE

Terminy egzaminów czerwiec-lipiec 2018

Terminy egzaminów czerwiec-lipiec 2018 pobierz

Termin uczniów, którzy zdają część praktyczną w CKUiP:

E.18

E.19

M.19

9 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Terminy egzaminów czerwiec-lipiec 2018

Lista uczniów, którym przyznano Stypendium Miasta Kalisza im. św. Jana Pawła II

Lista uczniów, którym przyznano Stypendium Miasta Kalisza im. św. Jana Pawła II na  II semestr roku szkolnego 2017/2018 pobierz

5 kwietnia 2018
Czytaj więcej o: Lista uczniów, którym przyznano Stypendium Miasta Kalisza im. św. Jana Pawła II

Świąteczne Życzenia

ZEBRANIA Z RODZICAMI 5 KWIETNIA

W dniu 05.04.2018r. o godz. 16:30 i 17:30 odbędą się spotkania rodziców z nauczycielami zobacz harmonogram

30 marca 2018
Czytaj więcej o: ZEBRANIA Z RODZICAMI 5 KWIETNIA
Przejdź do -

Zbiórka żywności PCK dla potrzebujących rodzin

W ostatnich dniach samorząd szkolny we współpracy z PCK zorganizował zbiórkę żywności dla potrzebujących rodzin. Nasi uczniowie zaangażowali się do pracy charytatywnej w Tesco.

22 marca 2018
Czytaj więcej o: Zbiórka żywności PCK dla potrzebujących rodzin
Przejdź do -

Warsztaty ,,Wiem nie biorę ! Jestem bezpieczny!”

W dniu 20.03.2018r. w ZST-E w Kaliszu dla klasy pierwszej i drugiej odbyły się 2-godzinne warsztaty w ramach realizacji programu edukacyjnego

,,Wiem nie biorę ! Jestem bezpieczny!” przy współpracy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kaliszu ( Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji zdrowia Pani Joanna Jaroma – Woźniak oraz Sekcja Higieny Pracy Pani Katarzyna Mokrzycka).

Celem było dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat ,,dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania , a konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty,  z tymi  produktami. Spotkania miały  również wymiar pouczający o konsekwencjach prawnych.

22 marca 2018
Czytaj więcej o: Warsztaty ,,Wiem nie biorę ! Jestem bezpieczny!”
Przejdź do -

Wielki sukces na Drzwiach Otwartych w ZSTE w Kaliszu - Padł rekord

Mimo niesprzyjającej aury i ujemnych temperatur na zewnątrz w szkole panowała gorąca atmosfera - nasze progi przekroczyło ponad 200 osób. Wszyscy byli zachwyceni zarówno doskonale wyposażonymi pracowniami jak i kadrą nauczycielską.

20 marca 2018
Czytaj więcej o: Wielki sukces na Drzwiach Otwartych w ZSTE w Kaliszu - Padł rekord
Przejdź do -

18 konkurs "Z elektroniką na Ty"

WYNIKI 18 KONKURSU „Z ELEKTRONIKĄ NA TY"
16.03.2018

Grupa I - klasa 4

I miejsce Paweł Andrzejewski
II miejsce Jakub Semba
III miejsce Jakub Sztandera, Piotr Perskawiec

20 marca 2018
Czytaj więcej o: 18 konkurs "Z elektroniką na Ty"

DRZWI OTWARTE SZKOŁY

W dniu 17 marca 2018r. (sobota) zapraszamy na Drzwi Otwarte Szkoły w godzinach od 9:00 do 13:00.

17 marca 2018
Czytaj więcej o: DRZWI OTWARTE SZKOŁY
Przejdź do -

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

15 marca 2018 roku w naszej szkole odbył sie Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny zorganizowany przez stowarzyszenie Kangourou Sans Frontières oraz Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych.

Konkursowi patronują: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polskie Towarzystwo Matematyczne.

Konkurs cieszy się co roku dużą popularnością, w tym roku uczestniczyło w nim 44 uczniów. W kategorii Junior brało udział 27 osób, w kategorii Student 17. Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Zadania oraz termin są ustalane przez władze stowarzyszenia Kangourou Sans Frontieres. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut. Do każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi, otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie. Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych poziomów podnoszą atrakcyjność konkursu.

15 marca 2018
Czytaj więcej o: Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny
Przejdź do -

Olimpiada Wiedzy Katolickiej

W dniu 07 marca 2018 miał miejsce drugi, kolejny etap Olimpiady Teologii Katolickiej, który odbył się w I LO im. A.Asnyka.
Hasłem i tematem tegorocznej Olimpiady była nadzieja i pokój w nauczaniu papieża Benedykta i papieża Franciszka.
Naszą Szkołę reprezentował Hubert Ambroziak z kl.2E, który także podczas tego etapu diecezjalnego uzyskał bardzo dobry wynik.
 
Serdeczne gratulacje.
 
Organizatorzy konkursu:
mgr Beata Pilich
ks.mgr Witold Kałmucki
ks.mgr Rafał Grzęda
14 marca 2018
Czytaj więcej o: Olimpiada Wiedzy Katolickiej

Dzień Kobiet

Przejdź do -

Zbigniew Waleryś w monodramie „Ja jestem Żyd z Wesela”

Przejdź do -

Plakat i ulotka promocyjna ZSTE

Plakat promocyjny pobierz

Ulotka promocyjna pobierz

 

5 marca 2018
Czytaj więcej o: Plakat i ulotka promocyjna ZSTE
Przejdź do -

Zapowiedź Szkolnego Konkursu Elektronicznego 2018

W dniu  16.03.2018 o godz. 10.00 w auli szkolnej będzie przeprowadzona kolejna edycja Szkolnego Konkursu Elektronicznego.
Uczestnicy konkursu proszeni o zgłoszenie się o godz. 9.00.
Zapraszamy wszystkich chętnych interesujących się elektroniką.
5 marca 2018
Czytaj więcej o: Zapowiedź Szkolnego Konkursu Elektronicznego 2018

KARTA DOBREGO UCZNIA

Bardzo proszę o składanie wniosków o przyznanie Karty Dobrego Ucznia.

Przypominam, iż o kartę mogą ubiegać się uczniowie, którzy nie otrzymali stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II, a uzyskali średnią ocen, co najmniej 4,1 w pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018.

Wnioski można pobrać w pokoju nr 106. Termin składania wniosków do 9 marca 2018r. (piątek).

5 marca 2018
Czytaj więcej o: KARTA DOBREGO UCZNIA

Recital Agaty Plewińskiej "Opowieść Zimowa" w CKiS

Recital Agaty Plewińskiej "Opowieść Zimowa" w CKiS w Kaliszu oraz w GOK-u w Brzezinach przyciągnął tłumy i bardzo spodobał się publiczności.

W ten projekt było zaangażowanych aż trzech naszych uczniów: Jan Derbiszewski (autorskie kompozycje do wierszy Adama Asnyka), Piotr Józefiak (autorskie kompozycje do wiersza Julian Tuwima, Josifa Brodskiego oraz Anety Kolańczyk) i Agata Plewińska (wokal).

5 marca 2018
Czytaj więcej o: Recital Agaty Plewińskiej "Opowieść Zimowa" w CKiS

Nowy skład Samorządu Szkolnego

Czas na pożegnanie starego Samorządu Szkolnego i powitanie nowego! Dziękujemy za wszelką pracę włożoną na rzecz szkoły! :)

Poniżej nowy skład samorządu:
Przewodniczący: Hubert Pietarasiak
Vice-przewodniczący: Michał Krawczyk
Vice-przewodniczący: Katarzyna Wysocka
Skarbnik: Wiktoria Przybecka

Sekcja ds. koordynacji imprez: Kinga Sołtysiak, Agnieszka Bodlak
Sekcja informacyjna: Wiktor Góral, Cezary Szcześniak

Jeszcze raz dziękujemy, a nowemu składowi życzymy powodzenia! :)

1 marca 2018
Czytaj więcej o: Nowy skład Samorządu Szkolnego
Przejdź do -

Wizyta firmy WAGO w ZSTE

Kolejny sukces ZSTE w Kaliszu - światowy lider w produkcji złącz elektrycznych , elektronicznych  i telekomunikacyjnych wybrał naszą szkołę i złożył nam wizytę z  prezentacją swoich najnowocześniejszych rozwiązań. Młodzież byłą zachwycona możliwości uczestnictwa w pokazach. Znowu udowodniliśmy, że należymy do ścisłej  czołówki profesjonalistów w branżach technicznych.

Dziękujemy Panu Dyrektorowi Mariuszowi Pawlakowi oraz Panu Henrykowi Klamce za organizację przedsięwzięcia.

25 lutego 2018
Czytaj więcej o: Wizyta firmy WAGO w ZSTE

XXVI Kaliski Konkurs Informatyczny (KKI)

W załączeniu zamieszczono regulamin oraz zgłoszenie do XXVI KKI .

Zapisy przyjmuję do 01.03.2018 r.

Zapraszam wszystkich chętnych interesujących się programowaniem do udziału w tym konkursie Pliki do pobrania

Jacek Wardęga

31 stycznia 2018
Czytaj więcej o: XXVI Kaliski Konkurs Informatyczny (KKI)
Przejdź do -

Debata oksfordzka

Za nami kolejna debata oksfordzka, która zgromadziła rekordową liczbę słuchaczy. Tym razem teza brzmiała: „Ludziom nie warto ufać”.

Marszałkiem była zwyciężczyni poprzedniej debaty, Agata Plewińska.

Decyzją publiczności najlepszym mówcą został Jan Derbiszewski i to on właśnie będzie marszałkiem kolejnej debaty, która planowana jest na kwiecień.

31 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Debata oksfordzka
Przejdź do -

Uroczystości 73. rocznicy rozstrzelania pięćdziesięciu sześciu żołnierzy Armii Krajowej

W dniu 19.01.2018 uczniowie z klasy 3E: Łukasz Danielak, Matusz Waszak i Milosz Hryncewicz pod opieką Pani Anny Barna uczestnicy w uroczystości patriotycznej 73. rocznicy rozstrzelania pięćdziesięciu sześciu żołnierzy Armii Krajowej. Uroczystości odbyły się na cmentarzu Tyniec przy mogile zbiorowej, gdzie zostały złożone kwiaty i znpalone znicze pamięci.

30 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Uroczystości 73. rocznicy rozstrzelania pięćdziesięciu sześciu żołnierzy Armii Krajowej
Przejdź do -

Joanna Michalska autorką okładki i wszystkich ilustracji w nagrodzonej książce

Na VI Ogólnopolskim Festiwalu Poetyckim miała miejsce promocja książki pt. "Opowieść dwunastopiętrowa. Grozy PoetyckieMarcina Królikowskiego (poety z Warszawy). Książka ta ukazała się w Wydawnictwie Anagram, znalazła się również w finale X Ogólnopolskiego Konkursu na Autorską Książkę Literacką w Świdnicy. Joanna Michalska, uczennica naszej szkoły jest autorką okładki i wszystkich ilustracji w książce.

16 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Joanna Michalska autorką okładki i wszystkich ilustracji w nagrodzonej książce

Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II

Uczniowie, którzy spełniają warunki nowego regulaminu przyznawania stypendium (na drugi semestr roku szkolnego 2017/2018) Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II mogą składać wnioski w pokoju nr 106 do 09.02.2018r.

Dokumenty i regulamin przyznania stypendium zobacz

15 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II

Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów

Piszą o nas :)

Przejdź do -

Recital Agaty Plewińskiej

Tak jak czytamy na stronie CKiS, w niedzielę odbył się recital Agaty Plewińskiej, której akompaniował Piotr Józefiak, Jan Derbiszewski oraz Przemysław Olek. Głównym pomysłodawcą była nasza nauczycielka języka polskiego, Aneta Kolańczyk.

http://ckis.kalisz.pl/zimowa-opowiesc-stowarzyszenia-lyzka-mleka-fotorelacja/

Gratulujemy sukcesu młodym artystom.

11 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Recital Agaty Plewińskiej
Przejdź do -

Szkolny Konkurs Plastyczny na Najlepszą Ozdobę Swiąteczną

W dniu 19.12.2017 został rozstrzygnięty Szkolny Konkurs Plastyczny na Najlepszą Ozdobę Swiąteczną zorganizowany przez panią Annę Barna.

Jury w składzie: pan Dyrektor Mariusz Pawlak, pani Dyrektor Anna Jaworska i pani Anna Barna postanowiło przyznać następujące nagrody:

 

10 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Szkolny Konkurs Plastyczny na Najlepszą Ozdobę Swiąteczną
Przejdź do -

III Kiermasz Świąteczny dla Ani Mrówczyńskiej

Bardzo chcielibyśmy złożyć serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy przyłączyli się do III Kiermaszu Świątecznego, który zorganizowany został w Naszej szkole w dniach 21 – 22 grudnia. Przypominamy jednocześnie, iż całkowity dochód ze sprzedaży ozdób świątecznych przeznaczony został na rzecz małej kaliszanki – Ani Mrówczyńskiej.

7 stycznia 2018
Czytaj więcej o: III Kiermasz Świąteczny dla Ani Mrówczyńskiej

Termin składania deklaracji na sesję czerwiec - lipiec 2018

Termin składania deklaracji na sesję czerwiec - lipiec 2018r. upływa z dniem 18.02.2018r.

5 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Termin składania deklaracji na sesję czerwiec - lipiec 2018

ZEBRANIA Z RODZICAMI 10 STYCZNIA

W dniu 10.01.2018r. o godz. 16:30 i 17:30 odbędą się spotkania rodziców z nauczycielami zobacz harmonogram

4 stycznia 2018
Czytaj więcej o: ZEBRANIA Z RODZICAMI 10 STYCZNIA

Egzaminy próbne 2018

1. Kwalifikacja E 14 kl.4d 17.01.2018 r. godz.7.30 sala 310 część praktyczna
2. Kwalifikacja E14 kl. 4D 14.03.2018 r. sala 310 godz. 7.30 część teoretyczna.
3. Próbny egzamin maturalny z informatyki kl. 4D 27.03.2018 r. sala 205 godz.9.00 część teoretyczna
4. Próbny egzamin maturalny z informatyki kl. 4D 10.04.2018 r. sala 205 godz.9.00 część praktyczna
5. Kwalifikacja E12 kl. 2D gr.1 13.03.2018 r. godz.15.00 sala 012 część teoretyczna
6. Kwalifikacja E12 kl. 2D gr.1 27.03.2018 r. godz.15.00 sala 012 część praktyczna
7. Kwalifikacja E12 kl. 2E gr.1 14.03.2018 r. godz.13.15 sala 310 część teoretyczna
8. Kwalifikacja E12 kl. 2e gr.1 28.03.2018 r. godz.13.15 sala 310 część praktyczna

Skarbnicy klasowi zobowiązani są do zebrania po 2 zł na ksero materiałów najpóźniej na 7 dni przed egzaminem próbnym. Egzaminy próbne są obowiązkowe dla uczniów którzy złożyli deklaracje przystąpienia do egzaminów.
Pozdrawiam

3 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Egzaminy próbne 2018
Przejdź do -

Akademia poświęcona tradycjom religijnym, związanym z Wigilią i okresem Bożego Narodzenia

W dniu 22.12.2017 w naszej Szkole miała miejsce uroczysta Akademia poświęcona tradycjom religijnym, związanym z Wigilią i okresem Bożego Narodzenia.
W jej trakcie uczniowie mogli zapoznać się z bogatą historią najbardziej popularnych zwyczajów Bożonarodzeniowych, takich jak dzielenie się opłatkiem, strojenie choinki oraz śpiewanie kolęd.

26 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Akademia poświęcona tradycjom religijnym, związanym z Wigilią i okresem Bożego Narodzenia
Przejdź do -

Podsumowanie akcji "Karma dla zwierzaka"

W dniu 21 grudnia 2017r. odbyło się podsumowanie szkolnej akcji charytatywnej "Karma dla zwierzaka", której inicjatorkami były pani Kinga Piotrowska-Dutkiewicz i pani Beata Pilich. Przez dwa miesiące zbierana była karma, koce, zabawki dla psiaków i kotów, którymi opiekują się Wolontariusze dla zwierząt z przytuliska w Gołuchowie. Uczniowie Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych okazali się bardzo życzliwi i wrażliwi na krzywdę zwierząt i ich potrzeby. Udało się zebrać 217 kilogramów karmy. Podsumowanie połączone było również z krótką prezentacją multimedialną na temat działalności Przytuliska dla zwierząt w Gołuchowie oraz zaprezentowaniem zdjęć jego podopiecznych. Serdeczne podziękowania od koordynatorek akcji dla wszystkich darczyńców.

24 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Podsumowanie akcji "Karma dla zwierzaka"

Konkurs na najlepsze przebranie świąteczne

Przejdź do -

Prelekcja ,,Świadomość i odpowiedzialność bycia kierowcą, aspekty prawne Kodeksu Ruchu Drogowego”

W dniu 29.11.2017r. w Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu odbyła się Prelekcja z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki bezpieczeństwa dla naszych uczniów klas 4. Tematem przewodnim była  ,,Świadomość i odpowiedzialność bycia kierowcą , aspekty prawne Kodeksu Ruchu Drogowego”. Spotkania zostały poprowadzone przez specjalistę z zakresu ruchu drogowego funkcjonariusza MKP Panią  Karolinę Nowak .

Koordynator mgr Anna Kuczyńska

13 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Prelekcja ,,Świadomość i odpowiedzialność bycia kierowcą, aspekty prawne Kodeksu Ruchu Drogowego”
Przejdź do -

I Wielkopolska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie pt. ,,Moja okolica-bezpieczna i przyjazna‘’

W dniu 12.12.201r. Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu odbyła się  I Wielkopolska  Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie pt. ,,Moja okolica-bezpieczna i przyjazna‘’. Do konkursu  przystąpiło 12 uczniów. Dzielnie zmagali się z odpowiedziami na 20 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Komisja Terenowa czuwała nad przebiegiem Olimpiady oraz przekazała egzemplarze wypełnionych testów do Komisji Głównej Olimpiady w Poznaniu. Trzymamy kciuki za naszych uczestników, aby przeszli do  kolejnego II etapu Olimpiady.

13 grudnia 2017
Czytaj więcej o: I Wielkopolska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie pt. ,,Moja okolica-bezpieczna i przyjazna‘’
Przejdź do -

Wycieczka do Volkswagen Polska

 W dniu 6.12.2017r. uczniowie klasy 2A wybrali się na wycieczkę przedmiotową – o to krótka relacja jednego z podopiecznych: naszą przygodę ze zwiedzaniem fabryki Volkswagen rozpoczęła krótka rozmowa z przewodnikiem, który opowiedział nam krótko o linii produkcyjnej i odpowiedział na zadawane przez nas pytania. Następnie udaliśmy się na halę produkcyjną, gdzie mogliśmy zobaczyć pełny cykl powstawania samochodów Volkswagen Crafter. Wielkość hali robi ogromne wrażenie, na pierwszy rzut oka widać poziom zautomatyzowania i nowoczesności fabryki. Pracownicy po hali mogą poruszać się za pomocą np. hulajnogi elektrycznej, rowera czy np. deskorolki.

12 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Wycieczka do Volkswagen Polska
Przejdź do -

Czytanie "Wesela" 2017

Czytanie "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego przez uczniów i nauczycieli

11 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Czytanie "Wesela" 2017
Przejdź do -

Choinka Poetycka

W piątek 8 grudnia w Bibliotece Miejskiej im. Adama Asnyka odbyła się Choinka Poetycka, którą pięknie oprawili muzycznie Agata Plewińska, Janek Derbiszewski i Przemysław Olek, a wiersze czytali Wiktor Płuciennik, Kuba Wawrzyniak oraz nauczyciele naszej szkoły. Spotkanie zakończyło się wspólnym kolędowaniem.

11 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Choinka Poetycka
Przejdź do -

Kolędowanie w Domu Opieki Społecznej W Kaliszu

8 grudnia 2017 r. wolontariusze z naszej szkoły zorganizowali Koncert Bożonarodzeniowy dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.

Udział w kolędowaniu brały osoby:

Agata Plewińska z kl.3d
Zuzanna Lesiewicz z kl.1f

10 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Kolędowanie w Domu Opieki Społecznej W Kaliszu

Olimpiada Teologii Katolickiej

W dniu 29.11.2017 w naszej Szkole miał miejsce szkolny etap Olimpiady Teologii Katolickiej.  Tegoroczna edycja Olimpiady odbywała się pod hasłem  "Pokój i nadzieja dla Europy w nauczaniu papieża 
Benedykta XVI i papieża Franciszka" Udział w Olimpiadzie wzięło 43 uczniów naszej Szkoły, a najlepsze wyniki uzyskali:
5 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Olimpiada Teologii Katolickiej

Świąteczne Życzenia

Akademia i Wigilie Klasowe 22 grudnia

Skrócone lekcje 15 grudnia

Przejdź do -

Projekt „Zielony Kalisz”

29 listopada uczniowie klasy 4B oraz klasy 3D aktywnie przystąpili do projektu „Zielony Kalisz”. Projektowi patronują prezydent miasta Kalisza – pan Grzegorz Sapiński, oraz wiceprezydent – pani Karolina Pawliczak. Celem w/w przedsięwziecia jest stworzenie zielonych ekranów m.in. przy Trasie Bursztynowej, zwiększanie powierzchni tzw. terenów zielonych, działania edukacyjne, wdrażanie nawyków dbałości o środowisko przyrodnicze.  Jest to jednocześnie skuteczny sposób na walkę z zanieczyszczeniami powietrza, spowodowanymi m.in. emisją spalin.

3 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Projekt „Zielony Kalisz”
Przejdź do -

Szkolny konkurs wiedzy o HiV i AIDS

1 grudnia to Światowy Dzień Walki z AIDS. Jednym ze sposobów obchodów tego dnia w naszej szkole jest organizowany od wielu lat – Szkolny konkurs wiedzy o HiV i AIDS. W tym roku uczestniczyli w nim uczniowie klas: 1E i 4B, którzy zmagali się z pytaniami z zakresu wiedzy o sposobach zakażenia wirusem HiV, zachowań ryzykownych, metodach diagnostyki a także najaktualniejszych statystyk.

3 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Szkolny konkurs wiedzy o HiV i AIDS
Przejdź do -

Warsztaty dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaliszu

Na prośbę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaliszu przeprowadziliśmy warsztaty połączone z teatrzykiem kamishibai do bajek Anety Kolańczyk, nauczycielki języka polskiego w naszej szkole. W warsztatach wzięła udział liczna grupa wolontariuszy z klasy Ib, IIe, IIIe i IVf.  Dyrekcji i nauczycielom z Ośrodka dziękujemy za gościnę. Uczniom za postawę i zaangażowanie.

30 listopada 2017
Czytaj więcej o: Warsztaty dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaliszu
Przejdź do -

Zajęcia dodatkowe z programowania

Zajęcia dodatkowe z programowania cieszą sie bardzo dużą popularnośćią. Jeżeli byliby jeszcze chętni uczniowie , to możemy utworzyć jeszcze jedną grupę. Informacji udziela: Jacek Wardęga

29 listopada 2017
Czytaj więcej o: Zajęcia dodatkowe z programowania
Przejdź do -

V edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii.

28 listopada uczniowie klas trzecich i czwartych wzięli udział w szkolnym etapie V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii.

Z zadaniami testowymi zmagało się 10 uczniów. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowały się następujace osoby:

29 listopada 2017
Czytaj więcej o: V edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii.
Przejdź do -

Podsumowanie konkursu plastycznego dla dzieci i literackiego dla młodzieży pod hasłem „Chrońmy siebie”

W dniu 29 grudnia o godzinie 10:00 w murach kaliskiego ODN-u odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego dla dzieci i literackiego dla młodzieży pod hasłem „Chrońmy siebie”. Joanna Michalska (IIIf) była jurorką w konkursie plastycznym, natomiast Konrad Maciaszek (IIIe) otrzymał wyróżnienie w konkursie literackim. Gratulujemy.

29 listopada 2017
Czytaj więcej o: Podsumowanie konkursu plastycznego dla dzieci i literackiego dla młodzieży pod hasłem „Chrońmy siebie”
Przejdź do -

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - Wolontariat 21.11.2017

Przejdź do -

Warsztaty z zakresu "Cyberprzemoc w klasie pierwszej"

W roku szkolnym 2017/2018 zostały przeprowadzone warsztaty z zakresu Cyberprzemoc  w klasie pierwszej. Zajęcia zostały przeprowadzone przez mgr Joannę Matlak z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kaliszu. Celem było zwrócenie uwagi uczniów na zjawisko cyberprzemocy, uwrażliwienie na ich specyfikę problemu, jakie są możliwe konsekwencje przemocy w sieci dla sprawców tego typu działań, jakie emocje może rodzić cyberprzemoc u ofiar, jakie może nieść dla nich konsekwencje. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, przedstawiali samodzielnie przygotowane przez siebie scenki nawiązujące do tematu, wspólnie omawiali problematykę w/w tematu.

Koordynatorem spotkania: mgr Anna Kuczyńska

28 listopada 2017
Czytaj więcej o: Warsztaty z zakresu "Cyberprzemoc w klasie pierwszej"

Terminy egzaminów próbnych przeprowadzanych przez Jacka Wardęgę

 1.Próbny egzamin maturalnyz informatyki ( część 2 ) 28.11.2017 godz.8.50 (sala 205)
2. Próbny egzamin zawodowy (pisemny) E3. kl.2A 12.2017 r. godz.14.00 (sala 209 )
3. Próbny egzamin zawodowy E12 5.12.2017 r. 2d gr 1 godz. 15.00 (sala 012), 6.12.2017 r. 2e gr 1 godz. 12.15 (sala 310)
4.Próbny egzamin zawodowy E14 17.01.2018 r. 4D(cała klasa) godz.7.30 sala 310

Egzaminy z kwalifikacji E12 i E14  obejmują częśc praktyczną.

Przypominam o zebraniu pieniędzy przez skarbników na ksero w wcześniej ogłoszonych terminach

24 listopada 2017
Czytaj więcej o: Terminy egzaminów próbnych przeprowadzanych przez Jacka Wardęgę
Przejdź do -

Program „Od zera do hakera”

Po raz kolejny nasi uczniowie mieli okazje skorzystać ze znakomitej formy wsparcia i uzupełnienia wiedzy z zakresu aplikacji internetowych jakim jest udział w programie „Od zera do hakera”. Niezmiernie cieszy fakt, iż nie tylko uczniowie kierunków informatycznych interesują się technologiami web-owymi.

22 listopada 2017
Czytaj więcej o: Program „Od zera do hakera”
Przejdź do -

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

17 listopada o godz. 9.00 odbył się szkolny etap Olimpiady Wiedzy o Polse i Świecie Współczesnym. Jest to jedna z najstarszych, a zarazem najważniejszych olimpad przedmiotowych organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP.

19 listopada 2017
Czytaj więcej o: Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
Przejdź do -

Konferencja naukowa poświęcona tematyce profilaktyki raka jąder

15 listopada uczniowie klasy 4B, wraz z opiekunkami – panią A. Kuczyńską oraz panią M. Giergenis – Lemańską, uczestniczyli w konferencji naukowej poświęconej tematyce profilaktyki raka jąder.

18 listopada 2017
Czytaj więcej o: Konferencja naukowa poświęcona tematyce profilaktyki raka jąder
Przejdź do -

16 listopada - Światowy Dzień Rzucania Palenia!

Od ponad 40 lat, w trzeci czwartek listopada obchodzony jest Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu. W tym roku nasza szkoła przyłączyła się do akcji pod hasłem „Jabłko zamiast papierosa”. W kampanię antynikotynową zaangażowali się uczniowie z klasy 4B, którzy rozdając soczyste i zdrowe jabłka, przekonywali swoich kolegów o licznych korzyściach płynących z rzucenia szkodliwego nałogu.

18 listopada 2017
Czytaj więcej o: 16 listopada - Światowy Dzień Rzucania Palenia!
Przejdź do -

Wykład pt.: "Porządkowanie świata, czyli fascynująca historia normalizacji"

W poniedziałek 6 listopada w naszej szkole  odbyła się prelekcja  dla wszystkich uczniów klas 4 pt.: "Porządkowanie świata, czyli fascynująca historia normalizacji", którą prowadzili dr inż. Zygmunt Niechoda  i mgr inż. Paweł Niechoda z Polskiego Komitetu Normalizacji w Warszawie.

link:  https://wiedza.pkn.pl/web/strefa-edukacji/start/-/journal_content/56/14109/161177#&gid=1&pid=2

16 listopada 2017
Czytaj więcej o: Wykład pt.: "Porządkowanie świata, czyli fascynująca historia normalizacji"
Przejdź do -

VIII WEWNĄTRZSZKOLNY KONKURS INFORMATYCZNY 2017

14 listopada odbyła się VIII edycja Wewnątrzszkolnego Konkursu Informatycznego, który w tym roku przyciągnął rekordową ilość uczestników. Podczas I etapu teoretycznego 85 uczniów ZSTE zmagało się z pytaniami obejmującymi kilka dziedzin informatyki. Można było tu znaleźć pytania z programowania, grafiki, webmasteringu, baz danych czy systemów, sprzętu i sieci komputerowych.

Do finału awansowało 11 najlepszych trzecio- i czwartoklasistów, którzy w etapie praktycznym rozwiązywali zadania przy pomocy komputera. 
16 listopada 2017
Czytaj więcej o: VIII WEWNĄTRZSZKOLNY KONKURS INFORMATYCZNY 2017
Przejdź do -

Narodowe Święto Niepodległości

W tym roku obchodziliśmy 99. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej okazji, uczniowie klasy 3A i 3D zorganizowali urczystą akademię, która odbyła się 10 listopada 2017 r. w auli szkolnej. 

Motywem przewodnim uroczystości było ukazanie „polskiej drogi do niepodległości”- drogi, jaką musieli pokonać nasi przodkowie, abyśmy my byli wolni! Tym, co zmarli za ojczyznę, hołd wdzięczności składamy!

Koordynatorkami akademii były: Pani mgr Joanna Ignasiak i Pani mgr Katarzyna Reszke.

 

15 listopada 2017
Czytaj więcej o: Narodowe Święto Niepodległości
Przejdź do -

Konkurs Wiedzy o Konstytucji RP

W dniu 10 listopada 2017 roku odbył się w naszej szkole pierwszy szkolny etap Konkursu Wiedzy o Konstytucji RP. Nasi uczniowie zmierzyli się z pytaniami dotyczącymi najważniejszego aktu prawnego w Polsce - Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku. Nad przebiegiem konkursu czuwały: p. Kinga Piotrowska-Dutkiewicz i p. Anna Barna. Do kolejnego etapu zmagań, który odbędzie się 23 listopada 2017 roku w II LO im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu zakwalifikowali się: Mateusz Kuś z klasy IVa i Jan Derbiszewski z klasy IIIe.

Trzymamy kciuki za naszych reprezentantów.

15 listopada 2017
Czytaj więcej o: Konkurs Wiedzy o Konstytucji RP

ZEBRANIA Z RODZICAMI 16 LISTOPADA

Przejdź do -

99 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

W sobotę 11 listopada 2017r. nasza szkoła jak co roku wzięła udział w miejskich obchodach Święta Niepodległości. W tym roku obchodzimy 99 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym uroczystym dniu nie mogło zabraknąć pocztu sztandarowego i przedstawicieli naszej szkoły. Kwiaty pod tablicą pamiątkową przy kaliskim ratuszu złożył pan wicedyrektor Bogusław Kowalski.

11 listopada 2017
Czytaj więcej o: 99 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości
Przejdź do -

Zaproszenie na VIII Wewnątrzszkolny Konkurs Informatyczny

14 listopada od godz. 9.00 na auli szkolnej (sala 117) będziecie mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy informatycznej.

Na początek przygotowaliśmy test 50 pytań, obejmujący zagadnienia z zakresu: baz danych i programowania, tworzenia stron www, urządzeń i sieci komputerowych, systemów operacyjnych oraz grafiki i multimediów.

7 listopada 2017
Czytaj więcej o: Zaproszenie na VIII Wewnątrzszkolny Konkurs Informatyczny
Przejdź do -

2 miejsce w Mistrzostwach Kalisza Szkół Ponadgimnazjalnych w drużynowym tenisie stołowym

Podczas odbywających się  24 października Mistrzostwach Kalisza Szkół Ponadgimnazjalnych w drużynowym tenisie stołowym nasza szkoła wywalczyła tytuł wicemistrza, ulegając jedynie w finale ZSP nr 2. Zespół, którym kierował Zbigniew Świtalski, wykazał się niezwykłą walecznością pokonując także ubiegłorocznego zwycięzcę III LO.

Skład zespołu: Kamil Pietura 2D, Artur Laskowski 3B, Mateusz Malinowski 3B i Szymon Paprocki 3C.

4 listopada 2017
Czytaj więcej o: 2 miejsce w Mistrzostwach Kalisza Szkół Ponadgimnazjalnych w drużynowym tenisie stołowym
Przejdź do -

I Wielkopolska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie

W roku szkolnym 2017/ 2018 Straż Miejska Miasta Poznania, wspólnie z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu, organizuje I Wielkopolską Olimpiadę Wiedzy o Bezpieczeństwie. Najlepsi uczniowie, wyłonieni w drodze dwustopniowych eliminacji, zostaną zakwalifikowani do finału, w którym będą musieli wykazać się własną inicjatywą nie tylko proponując, ale przede wszystkim wdrażając w życie rozwiązania poprawiające poczucie bezpieczeństwa mieszkańców swojej najbliższej okolicy. Możliwy zakres tematyczny wdrażanych rozwiązań jest bardzo szeroki – od inicjatyw na rzecz ochrony środowiska aż po poprawę bezpieczeństwa w komunikacji.

Terminarz I Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie:

· 12 grudnia 2017 roku, godz. 10:00, test jednokrotnego wyboru, ZSTE w Kaliszu

· 22 stycznia 2018 roku, godz. 10:00, test wielokrotnego wyboru z pytaniami otwartymi, ZSTE w Kaliszu

· 26 marca 2018 roku, od godz. 9:00 , przesłuchania finalistów, siedziba WSB w Poznaniu

Szczegóły http://www.wsb.pl/poznan/aktualnosci/i-wielkopolska-olimpiada-wiedzy-o-bezpieczenstwie

2 listopada 2017
Czytaj więcej o: I Wielkopolska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie
Przejdź do -

Poznań przyciąga ZSTE

Dziś w naszej szkole gościliśmy ekipę z projektu Poznań Przyciaga, która od wczoraj odwiedza kaliskie szkoły ponadgimnazjalne. Na mocno wypełnionej auli, maturzyści najpierw zapoznali się z ofertą uczelni, których w Poznaniu znajduje ponad 30, oferując łącznie ponad 200 kierunków kształcenia.

Elementem każdego spotkania jest występ osoby, która kształciła się w Poznaniu i odniosła sukces w swojej dziedzinie - dziś tą osobą był blogger i youtuber  Maciej Blatkiewicz z kanału Maciej je.

Maciej nagrywa i pisze o miejscach wartych odwiedzenia i skonsumowania oraz o samej kulturze jadania poza domem. Działalność w Internecie jest jego źródłem dochodu, pozwalając jednocześnie na realizację pasji, jaką jest zawód dziennikarza i oczywiście dobre jedzenie :) Studiując dziennikarstwo, na jednej z poznańskich uczelni, nauczył się prezentowania i przygotowania materiałów do sieci, co znacznie ułatwiło mu prowadzenie bloga i kanału.

Zapraszamy do zbadania swoich predyspozycji zawodowych w ankiecie POZNAJ SIĘ NA SOBIE

31 października 2017
Czytaj więcej o: Poznań przyciąga ZSTE
Przejdź do -

Zajęcia z programowania w języku Java

Od 16.10.2017 r. rozpoczeły się dla zainteresowanych uczniów  zajęcia dodatkowe z programowania. Uczęszcza na nie 16 uczniów zarówno z klas pierwszych i drugich. Podczas zajęć uczniowie uczą się programować w Javie oraz pisać aplikacje na Androida. Zajęcia prowadzi Jacek Wardęga

31 października 2017
Czytaj więcej o: Zajęcia z programowania w języku Java

Ilustracje Joanny Michalskiej z 3F (technik cyfrowych procesów graficznych) w sieradzkim CIK

Wystawa prac Wiktorii Przybeckiej z 3F (technik cyfrowych procesów graficznych) - Centrum Informacji Kulturalnej w Sieradzu

Przejdź do -

Zaproszenie na wydarzenia kulturalne z udziałem naszych uczniów

Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka ma zaszczyt zaprosić na wystawę fotografii Kacpra Jakubowskiego i filmową opowieść "W moim poczatku jest mój kres".  Oba wydarzenia są ściśle związane z uczniami naszej szkoły i są elementem VII Ogólnopolski Festiwal Poetycki im. Wandy Karczewskiej, który będzie odbywał się w Kaliszu od 3-5 listopada - wstęp wolny.

25 października 2017
Czytaj więcej o: Zaproszenie na wydarzenia kulturalne z udziałem naszych uczniów
Przejdź do -

Prelekcje z zakresu Profilaktyki uzależnień i przestępczości wśród nieletnich

W roku szkolnym 2017/2018 dla klas pierwszych odbyły się kolejne Prelekcje  z zakresu szeroko rozumianej Profilaktyki uzależnień i przestępczości wśród nieletnich. Spotkania z młodzieżą zostały poprowadzone przez Panią Agatę Dybioch funkcjonariusza  Straży Miejskiej Kalisza. Na spotkaniach z młodzieżą zostały omówione podstawowe pojęcia: demoralizacja, nieletni, katalog czynów zabronionych, za które nieletni ponosi  odpowiedzialność  przed Sądem, konsekwencje łamania prawa przez nieletniego.

Zajęcia pozwoliły uświadomić młodzieży oraz zdobyć  podstawową wiedzę na temat konsekwencji zdrowotnych i prawnych używania substancji psychoaktywnych. Nauczyły wychowanków dojrzałej postawy wobec wszelkich używek: tytoniu, alkoholu, narkotyków, dopalaczy itp.

Organizator Anna Kuczyńska

25 października 2017
Czytaj więcej o: Prelekcje z zakresu Profilaktyki uzależnień i przestępczości wśród nieletnich
Przejdź do -

III DEBATA OKSFORDZKA wiedza jest martwa - system edukacji w dzisiejszych czasach polega na modelu "zakuć, zdać, zapomnieć"

W minionym tygodniu w naszej szkole odbyła się III edycja debaty oksfordzkiej. Wydarzenie zawsze skupia zainteresowanie młodzieży i jest miejscem wymiany różnych poglądów na określony temat. W tym roku organizatorzy "na warsztat" wzięli system edukacji, podgrzewając temperaturę imprezy o kolejnych kilka stopni.

W roli marszałka debaty wystąpiła niezastąpiona Joanna Michalska.

25 października 2017
Czytaj więcej o: III DEBATA OKSFORDZKA wiedza jest martwa - system edukacji w dzisiejszych czasach polega na modelu "zakuć, zdać, zapomnieć"
Przejdź do -

Lekcja multimedialna przy współpracy z Centrum Edukacji Filmowej

16 października klasa 2B i 3C uczestniczyły w lekcji multimedialnej, którą zorganizowała Karolina Olczak, podejmując współpracę z Centrum Edukacji Filmowej. 
24 października 2017
Czytaj więcej o: Lekcja multimedialna przy współpracy z Centrum Edukacji Filmowej

HARMONOGRAM EGZAMINU ZAWODOWEGO STYCZEŃ-LUTY 2018

Egzaminy odbywające się w ZSTE - część pisemna Pobierz

Egzaminy odbywające się w ZSTE - część praktyczna Pobierz

Egzaminy odbywające się w CKU - część praktyczna Pobierz

24 października 2017
Czytaj więcej o: HARMONOGRAM EGZAMINU ZAWODOWEGO STYCZEŃ-LUTY 2018
Przejdź do -

Święto Edukacji Narodowej

Święto Edukacji Narodowej, obchodzone jest co roku przez 650 tysięcy nauczycieli, pedagogów i wychowawców. Dzień ustanowiony został w 1972 roku – data 14 października upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej w 1773 roku. Jest powszechnie obchodzony we wszystkich instytucjach związanych z oświatą – zwłaszcza w szkołach. 

Z tej okazji, w naszej szkole 13 października odbyła się uroczysta akademia, przygotowana przez klasę 1B. Był to dzień życzeń oraz sposobność dla pana Dyrektora mgr inż. Mariusza Pawlaka do wyróżnienia nagrodami zarówno nauczycieli i pracowników, jak i uczniów naszej szkoły.

Klasa 1B zaprezentowała również krótką część artystyczną, w której podzieliła się swoimi spostrzeżeniami na temat typów nauczycieli

14 października 2017
Czytaj więcej o: Święto Edukacji Narodowej
Przejdź do -

Mistrzostwach Kalisza Szkół Ponadgimnazjalnych w Sztafetowych Biegach Przełajowych - wywalczyliśmy brąz!

Dnia 9.10.2017 r. odbyły się w Parku miejskim Mistrzostwa Kalisza Szkół Ponadgimnazjalnych w Sztafetowych Biegach Przełajowych .
Nasz drużyna wywalczyła 3 miejsce!
Gratulacje  !!!! ☺

Skład drużyny :
1. Jakub Olek kl. 4a
2. Bartosz Kukuła kl. 4b
3. Marek Ratajczyk kl. 4d
4. Konrad Ratajczyk kl. 4a
5. Mateusz Humelt kl. 4​a​
6. Michał Raczkowski kl. 2b
7. Mateusz Krysiak kl. 2a
8. Damian Śniegula kl. 2b
9. Szymon Tomczak kl. 1e
10. Kacper Janicki kl. 1c

Opiekun drużyny mgr Tomasz Bezen

12 października 2017
Czytaj więcej o: Mistrzostwach Kalisza Szkół Ponadgimnazjalnych w Sztafetowych Biegach Przełajowych - wywalczyliśmy brąz!
Przejdź do -

Nasi Uczniowie w projekcie "Zdrowy Kalisz - od juniora do seniora"

W sobotę – 7 października – uczniowie Naszej Szkoły włączyli się do projektu "Zdrowy Kalisz - od juniora do seniora", realizowanego przez Urząd Miejski w Kaliszu, pod patronatem Prezydenta Miasta – Pana Grzegorza Sapińskiego oraz Wiceprezydent – Pani Karoliny Pawliczak.


Mikołaj Gołdyn, Dawid Małoburski, Adrian Wdowczyk, Dawid Grabarek, Kacper Witucki, Mateusz Kulikowski i Maksymilian Kryszak służyli pomocą wszystkim odwiedzającym w tym dniu halę Arena, pomagali w wypełnianiu niezbędnych ankiet, informowali o dostępnych badaniach. Jednak przede wszystkim najważniejsze jest to, że wykazali się aktywną postawą promującą profilaktykę zdrowia. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, bezinteresowność i okazaną pomoc.

Relacja z wydarzenia dostępna jest na stronie: http://www.kalisz.pl/pl/q/aktualnosci/zdrowy-kalisz-od-juniora-do-seniora-0

Opiekunkami grupy były – Pani Katarzyna Reszke oraz Pani Marta Giergenis–Lemańska.

10 października 2017
Czytaj więcej o: Nasi Uczniowie w projekcie "Zdrowy Kalisz - od juniora do seniora"
Przejdź do -

DRUGIE MIEJSCE W XIV EDYCJI TURNIEJU SZKÓŁ W HONOROWYM KRWIODAWSTWIE „MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE”

W kaliskim ratuszu, 3 października br.  podsumowano rejonowy etap XIV edycji Turnieju Szkół w Honorowym KrwiodawstwieMłoda krew ratuje życie”. Nasza szkoła zajęła drugie miejsce!

7 października 2017
Czytaj więcej o: DRUGIE MIEJSCE W XIV EDYCJI TURNIEJU SZKÓŁ W HONOROWYM KRWIODAWSTWIE „MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE”

KARMA DLA ZWIERZAKA

W miesiącu październiku 2017 roku w Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych im. ks. Józefa Sieradzana w Kaliszu będzie trwała akcja „Karma dla zwierzaka”. Chcemy uwrażliwić młodzież  na potrzeby tych, którzy są zależni od ludzi. Wszystkich którzy chcą pokazać, że empatia, wrażliwość na krzywdę i potrzeby zwierząt nie są im obce zapraszamy do wzięcia udziału w akcji. Zbieramy przede wszystkim karmę, smakołyki dla zwierząt ale również miski, smycze, obroże, koce. Koordynatorkami akcji są: pani Kinga Piotrowska-Dutkiewicz oraz pani Beata Pilich. Dary można przynosić do koordynatorek akcji oraz do Juli Kurasz uczennicy klasy IIIf.

Zebrane dary przekażemy Schronisku dla starych i schorowanych psów w Zbiersku – Psierociniec oraz dla Wolontariuszy dla zwierząt z przytuliska w Gołuchowie.

 

3 października 2017
Czytaj więcej o: KARMA DLA ZWIERZAKA
Przejdź do -

Ślubowanie klas pierwszych

W dniu 21 września 2017 roku w Zespole Szkół Technicznych im. Ks. Józefa Sieradzana w Kaliszu odbyła się uroczystość szkolna związana z obchodami Dnia Patrona. Jak co roku w ramach obchodów Dnia Patrona odbyło się ślubowanie klas pierwszych. Jest to niezwykle ważne wydarzenie w życiu szkoły a przede wszystkim dla nowo przybyłych uczniów, bowiem to właśnie dzisiejszy dzień stał się początkiem ich pięknej czteroletniej drogi. W ślubowaniu  wzięli udział przedstawiciele klas pierwszych, którzy złożyli uroczystą przysięgę w obecności Dyrekcji szkoły, grona pedagogicznego i całej społeczności szkolnej.

Obchody Dnia Patrona, to również  okazja do nagrodzenia naszych uczniów i wręczenia im wyróżnień za wzorowa postawę społeczną i rzetelnie wypełniających obowiązek szkolny, czyli:

  • Medalu ks. Józefa Sieradzana za wzorową postawę obywatelską Jakub Kurczewski 3c, Wiktor Płuciennik 3E, Jakub Olek 4a
  • Medalu ks. Józefa Sieradzana za wzorową frekwencję Jakub Rybka klasa 2c
  • Pucharu Dyrektora Szkoły za najlepsza frekwencję dla klasy 2A

Nagrody w imieniu Dyrekcji Szkoły wręczył Pan Wicedyrektor Bogusław Kowalski.

Uroczystość obchodów Dnia Patrona została przygotowana przez Samorząd Uczniowski wraz z uczniami klas pierwszych przy wsparciu p. Karoliny Olczak, p. Kingi Piotrowskiej-Dutkiewicz oraz p. Katarzyny Reszke.

29 września 2017
Czytaj więcej o: Ślubowanie klas pierwszych
Przejdź do -

Mamy jedno z najszybszych połączeń internetowych w Wielkopolsce!

Jest superszybki, nie zacina się i jest w szkole. A konkretnie w Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu. To nasza placówka jako pierwsza w mieście został podłączona do sieci światłowodowej INEA. A szybki internet to dziś warunek skutecznej i dobrej nauki.

25 września 2017
Czytaj więcej o: Mamy jedno z najszybszych połączeń internetowych w Wielkopolsce!

ORGANZIACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 W ZSTE

Organizacja roku szkolnego 2017/2018

Wrzesień

04.09.2017 Rozpoczęcie roku szkolnego

14.09.2017 Plenarne zebranie R.P. godz.17.00

19.09.2017 Zebrania z rodzicami godz.16.30 klasy pierwsze zapoznanie ze Statutem szkoły , dziennikiem elektronicznym LIBRUS. Pozostałe klasy 17.30 , klasy IV zapoznanie z procedurami przeprowadzenia egzaminu maturalnego i zawodowego

22.09.2017 Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych -Święto patrona

Październik

13.10.2017 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

14.10.2017 Dzień Edukacji Narodowej

Listopad

01.11.2017 Wszystkich Świętych

11.11.2017  Narodowe Święto Niepodległości

15.11.2017 Szkoleniowe zebranie z R.P.

16.11.2017 Zebranie z rodzicami klasy pierwsze i drugie godz.16.30,  a pozostałe klasy godz. 17.30

Grudzień

22.12.2017 Wigilie klasowe

23-31.12.2017 Zimowa przerwa świąteczna

Styczeń

 

01.01.2018 Nowy Rok

05. 01.2018 Ostatni dzień wystawiania ocen proponowanych u uczniów

06.01.2018  Trzech króli

10.01.2018 Zebranie z rodzicami godz. 16.30  i  17.30 zapoznanie z ocenami proponowanymi na I okres

24.01.2018 Ostatni dzień wystawiania ocen na koniec I okresu

26.01.2018 Klasyfikacyjne zebranie R.P. za I okres godz.13.00

Luty

07.02.2018 Rada Plenarna- podsumowanie I okresu

12.02- 25.02.2018  Ferie zimowe

Marzec

23.03.2018 Wystawianie ocen proponowanych w klasach maturalnych

Rekolekcje – termin po uzgodnieniu z Proboszczem Parafii (26.03-28.03.2018 )

29.03- 03.04.2018 Wiosenna przerwa świąteczna

Kwiecień

04.04.2018 szkoleniowa rada dotycząca egzaminów maturalnych

05.04.2018 Zebranie z rodzicami dla klas pierwszych i drugich 16.30 oraz trzecich i czwartych godz. 17.30

20.04.2018 Ostatni dzień wystawiania ocen końcowych w klasach IV

23.04.2018 Klasyfikacyjne zebranie R.P dla klas czwartych.

27.04.2018 Zakończenie roku szkolnego klasy IV

Maj

01.05.2018  Święto Pracy

02.05.2018 Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

03.05.2018 Święto konstytucji

04.05.2018, 07.05.2018, 08.05. 2018 -   Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych (egzaminy maturalne)

17.05.2018- szkoleniowa rada dotycząca egzaminów zawodowych

25.05.2018 Ostatni dzień wystawiania ocen proponowanych u uczniów w pozostałych klasach

29.05.2018 Zebranie z rodzicami dla klas I, II i III dotyczące ocen proponowanych

30.05. 2018 Dzień sportu

31.05.2018 Boże Ciało

Czerwiec

15.06.2018 Ostatni dzień wystawiania ocen na koniec roku szkolnego w pozostałych klasach

18.06.2018 Klasyfikacja końcowo roczna  R.P. o godz.13:00

19.06.2018 Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych Egzaminy zawodowe- część pisemna

22.06.2018 Zakończenie Roku Szkolnego

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018

22.09.2017,    13.10.2017,   02.05.2018,   04.05.2018,      07.05.2018,   

08.05. 2018,     01.06.2018,   19.06.2018

Dwa dni pozostają do dyspozycji Dyrektora Szkoły.

 

19 września 2017
Czytaj więcej o: ORGANZIACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 W ZSTE

Lista uczniów, którym przyznano Stypendium Miasta Kalisza im. św. Jana Pawła II na I semestr roku szkolnego 2017/2018.

Uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom nastąpi dnia 29 września 2017r. (piątek) w Sali Recepcyjnej w Ratuszu o godz. 12:00.

Wszystkim stypendystom gratulujemy i zachęcamy do kolejnych tak wysokich osiągnięć
w nauce i wzorowej postawy społecznej.

Mariusz Pawlak

Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno – Elektronicznych

Lista osób pobierz

19 września 2017
Czytaj więcej o: Lista uczniów, którym przyznano Stypendium Miasta Kalisza im. św. Jana Pawła II na I semestr roku szkolnego 2017/2018.
Przejdź do -

Projekt „Wybierz Życie – Pierwszy Krok”

Wraz z początkiem bieżącego roku szkolnego Nasza Szkoła przystąpiła do realizacji projektu „Wybierz Życie – Pierwszy Krok”.  Jest to program edukacyjny poświęcony tematyce związanej z profilaktyką zakażeń HPV oraz raka szyjki macicy. Jego adresatami są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Realizatorami programu w ZSTE są: mgr M. Giergenis – Lemańska, mgr A. Kuczyńska, mgr K. Reszke oraz szkolna pielęgniarka i wychowawcy poszczególnych klas.

14 września 2017
Czytaj więcej o: Projekt „Wybierz Życie – Pierwszy Krok”
Przejdź do -

Zaproszenie na premierę filmu Michała Dobryniewskiego

W imieniu Michała Dobryniewskiego, Absolwenta ZSTE, mamy zaszczyt zaprosić na pokaz jego filmu:

Serdecznie zapraszam na oficjalną premierę filmu modowego "Dimensions" w mojej reżyserii, która odbędzie się 15. września o godzinie 18:00 w kinie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Film jest eksperymentalnym projektem łączącym w sobie elementy fabuły, mody oraz muzyki. W projekt zaangażowanych było wielu młodych twórców z Kalisza i nie tylko.

WSTĘP WOLNY!

Film otrzymał 5 Nominacji na Seattle Fashion Film Festival
- Najlepsza reżyseria
- Najlepsze zdjęcia
- Najlepsza rola kobieca - Agata Górecka
- Najlepszy utwór muzyczny
- Najlepsza obsada
oraz zwyciężył w kategorii : Najlepszy utwór muzyczny

13 września 2017
Czytaj więcej o: Zaproszenie na premierę filmu Michała Dobryniewskiego

Karta dobrego ucznia

Informacje dotyczące karty dobrego ucznia zobacz

Wniosek pobierz

12 września 2017
Czytaj więcej o: Karta dobrego ucznia
Przejdź do -

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Wyprawka szkolna

Komunikat dotyczacy "Wyprawki szkolnej" zobacz

Wniosek o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników zobacz

Oświaczenie zobacz

5 września 2017
Czytaj więcej o: Wyprawka szkolna

PLAN LEKCJI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Plan lekcji na rok szkolny 2017/2018, wszystkie klasy zobacz

4 września 2017
Czytaj więcej o: PLAN LEKCJI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Deklaracje na egzamin zawodowy

Termin składania deklaracji na sesję styczeń - luty 2018r. na egzamin zawodowy do 9 września 2017r.

 Pliki z deklaracjami do wszystkich zawodów znajdują się w załaczniku do postu

31 sierpnia 2017
Czytaj więcej o: Deklaracje na egzamin zawodowy

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

UWAGA!

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
odbędzie się w dniu 04.09.2017r. (poniedziałek) dla klas pierwszych
o godz. 9:00 w Sali gimnastycznej,

pozostałe klasy godz. 11:00.

Harmonogram rozpoczecia roku szkolnego  zobacz

19 sierpnia 2017
Czytaj więcej o: Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Jakub Olek z klasy 4A mistrzem świata w kajak polo

W mistrzostwach świata juniorów w kajak polo, które odbywały się w Belfaście reprezentacja Polski sięgnęła po tytuł mistrzowski. Wśród  reprezentantów  KTW Kalisz  znalazł się Jakub Olek uczeń  ZSTE z klasy 4A .

http://faktykaliskie.pl/kategorie/sport/podbili-belfast-kajakpolisci-z-kalisza-mistrzami-swiata,3732.html

Serecznie gratulujemy :)

19 sierpnia 2017
Czytaj więcej o: Jakub Olek z klasy 4A mistrzem świata w kajak polo

Wyniki egzaminu zawodowego

KOMUNIKAT!

WYNIKI EGZAMINU ZAWODOWEGO CZERWIEC – LIPIEC 2017

 

Uczniowie, którzy uczęszczali do klasy 2 i 3 w roku szkolnym 2016/2017
i przystępowali do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec – lipiec 2017r. otrzymają wyniki od swoich wychowawców (od 04 września)
po rozpoczęciu roku szkolnego 2017/2018.

 

Natomiast absolwenci klas 4 z roku szkolnego 2016/2017, którzy ukończyli szkołę proszeni są o odbiór wyników egzaminu zawodowego z sesji czerwiec – lipiec 2017r. w pokoju nr 106 od 28.08.2017r.

19 sierpnia 2017
Czytaj więcej o: Wyniki egzaminu zawodowego

Wykaz podręczników dla klas pierwszych

Wykaz podręczników dla klas pierwszych w roku szkolnym  2017/18 zobacz

12 lipca 2017
Czytaj więcej o: Wykaz podręczników dla klas pierwszych
Przejdź do -

Sukces uczniów ZSTE-Kalisz w XXV edycji "Kaliskiego Konkursu Informatycznego pod Patronatem Prezydenta Miasta Kalisza"

Uczniowie, których opiekunem był mgr inż.Jacek Wardęga uzyskali następujące wyniki: Aleksander Ciesielski kl. 2E pierwsze miejsce, Miłosz Guglas - kl. 2E oraz Piotr Józefiak kl. 1F wyróżnienia oraz 16 prac zostało zakwalifikowanych do finału.

Zwycięski program Aleksandra Ciesielskiego:

11 czerwca 2017
Czytaj więcej o: Sukces uczniów ZSTE-Kalisz w XXV edycji "Kaliskiego Konkursu Informatycznego pod Patronatem Prezydenta Miasta Kalisza"

Zachęcamy do głosowania

Przejdź do -

Marcin Ozdowski - Absolwent ZSTE, powalczy o mistrzostwo Polski

Nasz  Absolwent Marcin Ozdowski  wraz z Patrykiem Raszewskim  awansowali do finałowego turnieju Akademickich Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej. Zmagania 32 najlepszych w kraju duetów rozpoczną się w piątek w Gdyni.

Gratulujemy  i trzymamy kciuki !

8 czerwca 2017
Czytaj więcej o: Marcin Ozdowski - Absolwent ZSTE, powalczy o mistrzostwo Polski
Przejdź do -

Kolejna edycji akcji "Młoda krew ratuje życie"

Podczas Pikniku Zdrowia zorganizowanego w ZST-E, uczniowie oddawali krew po raz trzeci  w tym roku szkolnym. Tym razem zrejestrowało się ponad 30 uczniów  oraz mgr Beata Pilch i mgr Adrian Trojanowski. Łącznie udało nam się zebrać około 11 litrów krwi.

7 czerwca 2017
Czytaj więcej o: Kolejna edycji akcji "Młoda krew ratuje życie"

XIII Powiatowym Konkursie Recytatorskim im. Stefana Gillera

Uczniowie klasy II C: Jakub Michalski, Michał Machowicz oraz Kamil Leszka reprezentowali nasza szkolę w  XIII Powiatowym Konkursie Recytatorskim im. Stefana Gillera. Przedstawiciele klasy IIC  przygotowali własną interpretacje poezji Adama Asnyka. Warto podkreślić, ze chłopcy zdobyli wyróżnienia, natomiast I miejsce zajęła Weronika Tomiak z Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki, która recytowała fragmenty utworu nauczyciela ZSTE  mgr Izabeli Fietkiweicz Paszek.

http://www.biblioteka.opatowek.pl/biblioteka/konkursy/xiii-powiatowy-konkurs-recytatorski-im-stefana-gillera.html

Do zmagań recytatorskich uczniów IIC przygotowała mgr Karolina Olczak.

 

7 czerwca 2017
Czytaj więcej o: XIII Powiatowym Konkursie Recytatorskim im. Stefana Gillera

STYPENDIUM MIASTA KALISZA IM. JANA PAWŁA II ZA I SEMESTR 2017/18

Uczniowie, którzy spełniają warunki regulaminu przyznawania stypendium (na pierwszy semestr roku szkolnego 2017/2018) Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II mogą składać wnioski w pokoju nr 106 do 23.06.2017r.

Dokumenty:

1. Wniosek

2. Oświadczenie

3. Regulamin

 

5 czerwca 2017
Czytaj więcej o: STYPENDIUM MIASTA KALISZA IM. JANA PAWŁA II ZA I SEMESTR 2017/18
Przejdź do -

Konkurs Literacki: ,,Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my piszemy''

W ramach projektu edukacyjnego ,,Jeszcze Polska nie umarła'' mgr Karolina Olczak i mgr Anna Barna  przeprowadziły Konkurs Literacki: ,,Jeszcze Polska nie zginęła  kiedy my piszemy''. Celem projektu było uczczenie  90. rocznicy ustanowienia ,,Mazurka Dąbrowskiego'' hymnem Polski. Wyniki rywalizacji są następujące :
I miejsce Konrad Maciaszek z 2E
II miejsce Jan Derbiszewski z 2E
III miejsce Kamil Bałyniec z 3C

Ponadto jury przyznało 2 wyróżnienia  dla Miłosza Guglasa i Filipa Kaczmarka z 2E .

Serdecznie gratulujemy ​

5 czerwca 2017
Czytaj więcej o: Konkurs Literacki: ,,Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my piszemy''
Przejdź do -

Msza święta za Miasto i Mieszkańców Kalisza

W Niedziele 04.06.2017 uczniowie z klasy 2E: Wiktor Płuciennik , Jakub Wawrzyniak i Krystian Matuszczak pod opieką Pani Anny Barna uczestniczyli we mszy świętej za Miasto i Mieszkańców Kalisza celebrowanej przez Biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka w Bazylice św. Józefa
 
 
4 czerwca 2017
Czytaj więcej o: Msza święta za Miasto i Mieszkańców Kalisza
Przejdź do -

Dzień Sportu 2017 mecz Uczniowie vs. Nauczyciele

Podczas  Dniu Sportu, który odbywał się w naszej szkole  2 czerwca drużyna Nauczycieli pokonała Uczniów  7 : 4

Dziękujemy za wspólną zabawę ;)

3 czerwca 2017
Czytaj więcej o: Dzień Sportu 2017 mecz Uczniowie vs. Nauczyciele
Przejdź do -

I ty możesz uratować komuś życie!

Nasza Szkoła aktywnie włącza się w ideę niesienia pomocy drugiemu człowiekowi poprzez organizację akcji, polegających na rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych.
 
Pierwsza rejestracja miała miejsce jesienią 2016, kolejna podczas Dnia Sportu 02.06.2017.
 
W obu akcjach aktywnie pomagali uczniowie-wolontariusze.

 

2 czerwca 2017
Czytaj więcej o: I ty możesz uratować komuś życie!
Przejdź do -

Warsztaty z języka JAVA w PWSZ

Dziś informatycy klas trzecich uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych zorganizowanych przez pracowników Katedry Informatyki PWSZ w Kaliszu www.informatyka.pwsz.kalisz.pl

Zajęcia zostały podzielona na dwa bloki tematyczne,  podczas których uczniowie programowali w języku JAVA. Pierwsze zajęcia przygotował i prowadził dr Piotr Knychała. Uczniowie poznali  na nich algorytmy automatów komórkowych jako  Gry w Życie. Natomiast zajęcia u dr Marka Dębczyńskiego obejmowały zagadnienia programowania urządzeń mobilnych na platformę Android, podczas których uczniowie wykonali i przetestowali grę liczbową.

31 maja 2017
Czytaj więcej o: Warsztaty z języka JAVA w PWSZ
Przejdź do -

Sukces uczniów ZSTE w III Edycji Konkursu Wiedzy z Podstaw Przedsiębiorczości

25 maja 2017 w Państwowej Wyższej szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu odbył się Konkurs Wiedzy z Podstaw Przedsiębiorczości - III edycja. Organizatorem konkursu było Koło Naukowe Lokalna Samorządność pod opieką mgr Kamili Majewskiej działające przy Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych.

30 maja 2017
Czytaj więcej o: Sukces uczniów ZSTE w III Edycji Konkursu Wiedzy z Podstaw Przedsiębiorczości
Przejdź do -

Wycieczka do PUP w Kaliszu

W związku z realizacją w naszej szkole Wewnątrzszkolnego Programu z Doradztwa Zawodowego w roku szkolnym 2016/2017 odbyły się wycieczki edukacyjne do Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu, zorganizowane dla uczniów klas czwartych.

Uczniowie poznali zasady funkcjonowania urzędu. Głównym celem było zapoznanie uczniów z dostępnymi formami pomocy osobom bezrobotnym.

Opiekunami wycieczki były: mgr Anna Woźniak i mgr Anna Kuczyńska.

10 maja 2017
Czytaj więcej o: Wycieczka do PUP w Kaliszu
Przejdź do -

Podsumowanie HACKING HEROES "OD ZERA DO HAKERA"

W zakończonym projekcie „Od zera do hakera” Hacking Heroes, propagującym programowanie wśród młodzieży, uczestniczyło czterech uczniów z ZST-E w Kaliszu (najwięcej w 12 osobowej grupie): Izabela Wącław, Kuba Kwiatkowski, Kuba Bera i Kuba Kurczewski.

Przedstawiamy relację Izabeli Wącław i Kuby Kwiatkowskiego z pobytu w Porto.

10 maja 2017
Czytaj więcej o: Podsumowanie HACKING HEROES "OD ZERA DO HAKERA"
Przejdź do -

XXI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

W dniu 25.04.2017 w Seminarium Duchownym w Kaliszu miał miejsce diecezjalny etap XXI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, organizowanego przez Stowarzyszenie Civitas Christiana.
 
Zakwalifikowali się do niego uczniowie naszej Szkoły:
Piotr Nawrocki 2C
Hubert Pietrasiak 1A

Gratulacje dla uczestników!
26 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: XXI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej
Przejdź do -

Uroczystości patriotyczne poświęcone 77. rocznicy Zbrodni Katyńskiej

W Sobotę dnia 22 kwietnia 2017 uczniowie z klasy 2E: Jan Derbiszewski Łukasz Danielak i Wiktor Płuciennik pod opieką Pani Anny Barna uczestniczyli w uroczystości patriotycznej poświęconej 77. rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

Program uroczystości obejmował m. in. : udział we mszy świętej w Kościele Garnizonowym oraz złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pamięci w Ogrójcu Klasztoru  OO. Jezuitów .​

25 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: Uroczystości patriotyczne poświęcone 77. rocznicy Zbrodni Katyńskiej
Przejdź do -

XVII finał konkursu "Z elektroniką na Ty"

7 kwietnia w naszej szkole odbywał się XVII finał konkursu "Z elektroniką na Ty". Podczas uroczystej prezentacji prac uczniów obecni byli przedstawiciele firm: Meyer Tool Poland i Nestle, a także uczelni PWSZ w Kaliszu oraz dyrekcja ZSTE i komisja konkursowa.

Nagrodę specjalną ufundowaną przez Dyrekcję firmy Meyer otrzymał Hubert Pietrasiak z klasy 1A.

25 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: XVII finał konkursu "Z elektroniką na Ty"
Przejdź do -

Wycieczka klas 2A i 3A do Krakowa i Energylandii

W dniach 20 i 21 kwietnia Mechatronicy z 2A i 3A byli na wycieczce krajoznawczo-integracyjnej w Krakowie i Energylandii.  W stolicy Małopolski zwiedzili Muzeum Lotnictwa Polskiego, w którym zapoznali się z historią lotnictwa, współczesną techniką lotniczą i poznali licznie zgromadzone tu statki powietrzne.

24 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: Wycieczka klas 2A i 3A do Krakowa i Energylandii

Szkolny Piknik Zdrowia

Życzenia

Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej

Przejdź do -

TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH (TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ)

Technik cyfrowych procesów graficznych (technik grafiki i poligrafii cyfrowej) - uczniowie na zajęciach tworzą ulotki, foldery, plakaty, billboardy, animacje, strony internetowe, banery, efekty specjalne, wizytówki, czasopisma, albumy czy książki. W wyniku kształcenia nasi uczniowie będą przygotowywani do pracy w agencjach reklamowych, studiach grafiki i aniamcji, drukarniach, prasie, telewizji i wydawnictwach. Będą tworzyli treści zarówno do Internetu, pracując jako webdesignerzy jak i twórcy grafiki drukowanej. 

6 kwietnia 2017
ZSTE
Czytaj więcej o: TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH (TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ)
Przejdź do -

TECHNIK INFORMATYK

Technik informatyk - kształcenie pozwala na zapoznanie się z szerokimi aspektami informatyki od oprogramowania i sprzętu, grafiki komputerowej, sieci i systemy operacyjne Windows i Linux aż po programowanie aplikacji i tworzenie baz danych. Absolwent ma możliwość zatrudnienia w sektorze informatycznym, telekomunikacyjnym i elektronicznym, jako programista, webdeveloper, administrator sieci, baz danych, serwisant czy grafik komputerowy.

6 kwietnia 2017
ZSTE
Czytaj więcej o: TECHNIK INFORMATYK
Przejdź do -

TECHNIK TELEINFORMATYK

Technik teleinformatyk - uczniowie kształcący się w tym zawodzie poznają aspekty telekomunikacji, elektroniki i informatyki. Dzięki dużej różnorodności materiału nauczania obejmującego zawód teleinformatyka po skończeniu szkoły absolwenci mogą podjąć pracę w firmach informatycznych a także w sektorze elektroniki i telekomunikacji.

6 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: TECHNIK TELEINFORMATYK
Przejdź do -

TECHNIK ELEKTRONIK

Technik elektronik - kształcenie pozwala na zapoznanie się z wieloma dziedzinami elektroniki. Poprzez bardzo zróżnicowany program nauczania absolwent jest przygotowany wszechstronnie do pracy w branży elektronicznej a także w telekomunikacyjnej i informatycznej.

6 kwietnia 2017
ZSTE
Czytaj więcej o: TECHNIK ELEKTRONIK
Przejdź do -

TECHNIK MECHANIK

Technik mechanik - uczniowie przygotowywani są do obsługi technicznej i konserwacji maszyn i urządzeń w szczególności maszyn sterownych numerycznie, do łączenia maszyn i mechanizmów, opracowywania planów i nadzorowania napraw maszyn i urządzeń. Absolwenci mogą być zatrudniani w przemyśle maszynowym jako obsługa lub konserwatorzy maszyn i urządzeń, mistrzowie utrzymywania ruchu, brygadziści wydziałów montażowych lub naprawczych, asystenci głównego mechanika.

6 kwietnia 2017
ZSTE
Czytaj więcej o: TECHNIK MECHANIK
Przejdź do -

TECHNIK MECHATRONIK

Technik mechatronik - uczniowie poznają zastosowanie elektroniki, automatyki i informatyki w systemach sterowania i regulacji urządzeń mechanicznych. W praktyce zawodowej naprawiają, diagnozują i obsługują urządzenia mechaniczne wyposażone w układy sterowania i regulacji. Absolwenci znajdą zatrudnienie w zakładach naprawy samochodów, urządzeń medycznych, aparatury kontrolno-pomiarowej, obrabiarek sterowanych numerycznie, sprzętu AGD oraz systemu dozoru i monitoringu.

6 kwietnia 2017
ZSTE
Czytaj więcej o: TECHNIK MECHATRONIK
Przejdź do -

VI WIELOBÓJ INFORMATYCZNY 2017

Dziś w ZSTE odbywał się VI Wielobój Informatyczny. Jak co roku, zawody przyciągnęły tłumy - w rozgrywkach wzięło udział 16 drużyn, głownie z klas informatycznych, ale pojawiły się również cztery składy teleinformatyków i trzy zespoły grafików.

W rozgrywkach najlepszą drużyną okazała się ZADYMKA SIUSIUSIU z 4D w składzie: Bartłomiej Hofman, Dawid Chabel i Mikołaj Krymarys uzyskując 89 pkt. ze 100 możliwych. Drugą pozycję wywalczył skład What is code? baby don't bug me z klasy 3D a brąz powędrował do drugiego teamu z 4D - chłopaków z FAKE TAXI HUE.

5 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: VI WIELOBÓJ INFORMATYCZNY 2017
Przejdź do -

Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

W dniu 30 marca 2017 roku uczniowie klasy 1A, 1B, 1C, 1F, 2D uczestniczyli w wycieczce do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

W programie wycieczki  się wiele atrakcji, znalazło które opisał uczeń klasy 1A Maciej Baran. „Naszą przygodę w stolicy rozpoczęliśmy spacerem ze starówki pod planetarium przy Centrum Nauki Kopernik.

3 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
Przejdź do -

Warsztaty w telewizji

W pierwszym dniu kalendarzowej wiosny piątka uczniów ZST-E uczestniczyła w warsztatach w telewizji Amazing. Uczestnicy zostali oprowadzeni po studiu telewizji, a każdy z nich miał okazję poczuć się jak pełnoprawny dziennikarz i mógł poprowadzić wywiad, tak zwaną "setkę". Największą atrakcją warsztatów była możliwość poprowadzenia "Magazynu Miejskiego". Do tego potrzebna jednak była obsługa techniczna. Każdy uczestnik przeszedł szybkie szkolenie w dziedzinie organizacji materiałów na żywo i już po chwili był odpowiedzialny za prawidłowy przebieg magazynu. Spotkanie zostało zorganizowane przez AIE Kompas.

22 marca 2017
Czytaj więcej o: Warsztaty w telewizji

Stypendium Miasta Kalisza im. Jana Pawła II

Informuję, iż niżej wymienieni uczniowie otrzymali stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II. Uroczyste wręczenie stypendium odbędzie się 5 kwietnia 2017r. (środa) w Sali Recepcyjnej Ratusza.
Paweł Andrzejewski
Izabela Wącław
Szymon Przygoński
Konrad Ratajczyk
Bartłomiej Ugorny
Konrad Młynek

21 marca 2017
Czytaj więcej o: Stypendium Miasta Kalisza im. Jana Pawła II
Przejdź do -

Nasza szkoła na Targach edukacyjnych 2017

Targi edukacyjne 17 marca w Hali Arena.

17 marca 2017
Czytaj więcej o: Nasza szkoła na Targach edukacyjnych 2017
Przejdź do -

Turniej CS:GO 2017

15 marca 2017 r. po raz drugi w ZSTE rozegraliśmy turniej CS:GO. Od 7.00 rano zawodnicy uczestniczyli w rozgrywkach podzielonych na trzy sale 303, 306 i 310. W zawodach wystartowało 18 drużyn w 5.osobowych składach, reprezentujących swoje klasy. Już tradycyjnie, uczestnicy przygotowali dla swoich zespołów oryginalne i śmieszne nazwy:

15 marca 2017
Czytaj więcej o: Turniej CS:GO 2017

Informacja o egzaminach w CKUiP 2017

Terminy egzaminów zawodowych w poszczególnych kwalifikacjach w części praktycznej, które będą odbywały się w ośrodku CKUiP w Kaliszu ul. Handlowa 9:

zobacz 1

zobacz 2

13 marca 2017
Czytaj więcej o: Informacja o egzaminach w CKUiP 2017

Harmonogram egzaminów praktycznych 2017

Harmonogram egzaminów praktycznych  zobacz

13 marca 2017
Czytaj więcej o: Harmonogram egzaminów praktycznych 2017

Harmonogram egzaminów pisemnych 2017

Harmonogram egzaminów pisemnych zobacz

13 marca 2017
Czytaj więcej o: Harmonogram egzaminów pisemnych 2017
Przejdź do -

Debata: Czy człowiek stał się niewolnikiem techniki?

Czy człowiek stał się niewolnikiem techniki? Ten temat został poruszony podczas debaty oksfordzkiej w auli ZSTE. Była to pierwsza tego typu dyskusja w Naszej szkole.

13 marca 2017
Czytaj więcej o: Debata: Czy człowiek stał się niewolnikiem techniki?
Przejdź do -

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Przejdź do -

Szkolenia na temat cukrzycy wśród młodzieży

W dniu 01.03.2017r. odbyło się spotkanie Dyrektora szkoły mg inż. Mariusza Pawlaka i Pani dr Elżbiety Dębskiej. Spotkanie dotyczyło realizowanego projektu przez Urząd Miasta Kalisza z inicjatywy Stowarzyszenia  Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą w Kaliszu.

                                                                                                      

5 marca 2017
Czytaj więcej o: Szkolenia na temat cukrzycy wśród młodzieży
Przejdź do -

Konkurs wiedzy o nowotworach

27 stycznia uczniowie klasy 1 C przystąpili do konkursu wiedzy o nowotworach.  Wcześniej, ich koledzy – Dawid Kasprzak, Błażej Szewczyk oraz Szymon Woźniak – przedstawili prezentację oraz plakat, zawierające treści dotyczące rodzajów chorób nowotworowych, sposobów leczenia a także działań obejmujących profilaktykę antynowotworową. Wyżej wymienione działania zrealizowane zostały w ramach obchodów Światowego Dnia Walki z Rakiem, który obchodzony jest 4 lutego.

Aż 4 uczniów (Maciej Tułacz, Krystian Grzemski, Adam Borowski i Tobiasz Karolak) zdobyło jednakową liczbę punktów. Gratulujemy!

Organizatorką wydarzenia była M. Giergenis - Lemańska

16 lutego 2017
Czytaj więcej o: Konkurs wiedzy o nowotworach

XX Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce, 23.02.2017

RELACJA NA STRONIE CKIS

Dzięki ubiegłorocznej inicjatywie p. Beaty Pilich po raz drugi zapraszamy na obchody Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. Od kilku lat nasze stowarzyszenie organizuje w ramach cyklu pn. Kaliski Tygiel Kulturowy imprezy artystyczne i edukacyjne poświęcone tematyce wielokulturowej przeszłości Kalisza: koncerty, wieczory autorskie, spektakle, warsztaty, konkursy literackie dla młodzieży itd. Od 3 lat wpisujemy we współpracy z Centrum Kultury i Sztuki w kalendarz Tygla obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu (2014) w rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau oraz obchody Dnia Judaizmu w Kościele katolickim (2016), który ma służyć odkrywaniu więzi łączących obie religie. Do udziału w tych przedsięwzięciach, a także do ich współtworzenia, zapraszamy młodzież. Również w tym roku planujemy imprezę pod hasłem XX Dnia Judaizmu w Kościele katolickim, na którą zapraszamy uczniów i nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Kaliszu.
 
27 stycznia 2017
Czytaj więcej o: XX Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce, 23.02.2017
Przejdź do -

Drzwi Otwarte na UAM w Kaliszu

25 stycznia 2017 r. uczniowie klas 2C i 2D uczestniczyli w Drzwiach Otwartych na UAM w Kaliszu. Spotkanie miało bardzo zorganizowany charakter. Rozpoczęło się o godz. 10.00 rejestracją uczestników, a następnie młodzież naszej szkoły wzięła udział w licznych wykładach i warsztatach, np. „Typy osobowości”, „Różnice między językiem angielskim brytyjskim a amerykańskim”, „Współczesna komunikacja”, „Warsztaty rysunku”. Był to również czas na zapoznanie się z ofertą edukacyjną uczelni, zwiedzanie budynku czy rozmowy ze studentami UAM.
Uczniowei naszej szkoły otrzynają Certyfikat uczestnictwa w wykładach i warsztatach.

Opiekunowie:
Olga Miedzianowska
Katarzyna Reszke

25 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Drzwi Otwarte na UAM w Kaliszu

OFERTA PRACY DLA ABSOLWENTÓW W PRATT & WHITNEY KALISZ

Pratt & Whitney Kalisz poszukuje pracowników na stanowiska:

1. Inżynier Automatyki Przemysłowej – Infrastruktura IT zobacz

2. Inżynier Automatyki Przemysłowej – Systemy Wspierające Produkcję zobacz

24 stycznia 2017
Czytaj więcej o: OFERTA PRACY DLA ABSOLWENTÓW W PRATT & WHITNEY KALISZ

PRZYPOMNIENIE O ZŁOŻENIU DEKLARACJI NA EGZAMINY ZAWODOWE

Uwaga! Przypominamy, że 16 lutego mija termin składania deklaracji na egzamin zawodowy w sesji czerwiec - lipiec 2017. Uczniowie, którzy chcą poprawić niezdaną do tej pory kwalifikację proszeni są o wypełnienie odpowiedniej deklaracji i złożenie do pokoju 106.

24 stycznia 2017
Czytaj więcej o: PRZYPOMNIENIE O ZŁOŻENIU DEKLARACJI NA EGZAMINY ZAWODOWE
Przejdź do -

72. rocznica rozstrzelania 56 żołnierzy antyhitlerowskiego podziemia

19 stycznia 2017 r. Poczet Sztandarowy naszej szkoły (w składzie Adam Łatkowski, Kamil Deka i Maciej Walendowski - klasa 2D) uczestniczył w obchodach 72. rocznicy rozstrzelania w Lasie Skarszewskim 56. żołnierzy kaliskiego podziemia antyhitlerowskiego.

19 stycznia 2017
Czytaj więcej o: 72. rocznica rozstrzelania 56 żołnierzy antyhitlerowskiego podziemia
Przejdź do -

VII WEWNĄTRZSZKOLNY KONKURS INFORMATYCZNY

Dziś w Naszej szkole odbywał się VII Wewnątrzszkolny Konkurs Informatyczny. W zmaganiach eliminacyjnych wzięło udział 50. uczniów, którzy reprezentowali zawód informatyka. Głównym sponsorem nagród było wydanictwo Helion, które ufundowało książki z dziedziny informatyki.

18 stycznia 2017
Czytaj więcej o: VII WEWNĄTRZSZKOLNY KONKURS INFORMATYCZNY
Przejdź do -

REGULAMIN PROMOCJI „KARNET NA FERIE”

Wernisaż wystawy prac Asi Michalskiej w Sieradzu, 13.01.2017

Z dumą zapraszamy na wystawę prac Asi Michalskiej (kl. 2f) do Centrum Informacji Kulturalnej w Sieradzu. Podczas wernisażu wystawy (13 stycznia 2017 o godz. 18:00) o Asi i jej pracach opowie Wiktor Płuciennik (kl. 2e)

5 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Wernisaż wystawy prac Asi Michalskiej w Sieradzu, 13.01.2017

Sukces uczniów klasy 3D (Technik informatyk) w konkursie " INFORMATYKA SPECJALNOŚCIĄ MŁODYCH POLAKÓW"

Uczniowie klasy 3D Szymon Kaczmarek i Jakub Sztandera zakwalifikowali się do finału ogólnopolskiego  konkursu .

"INFORMATYKA SPECJALNOŚCIĄ MŁODYCH POLAKÓW" organizowanego przez Uniwersytet Warszawski. Finał odędzie się w Warszawie w dniu 07.01.2017 r. Konkurs  polegał na rozwiązywaniu zadań z zakresu algorytmiki.

Trzymamy kciuki za uczniów w w finale! Więcej informacji na stronie: www.ismpol.pl/konkurs

Opiekunami uczniów są: Jacek Wardega i Sebastian Woźniak

4 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Sukces uczniów klasy 3D (Technik informatyk) w konkursie " INFORMATYKA SPECJALNOŚCIĄ MŁODYCH POLAKÓW"
Przejdź do -

Kiermasz Świąteczny dla Ani Mrówczyńskiej

Już drugi raz zorganizowaliśmy Kiermasz Świąteczny. Cały dochód ze sprzedaży wszystkich przedmiotów (w większości wykonanych własnoręcznie) przekazany został na rzecz małej kaliszanki – Ani Mrówczyńskiej. W czasie dwóch dni udało nam się uzbierać 1000 złotych!

Dziękujemy i gratulujemy wszystkim tym, którzy nie pozostali obojętni na potrzeby drugiego człowieka i włączyli się do naszej akcji.

Organizatorzy.

2 stycznia 2017
Czytaj więcej o: Kiermasz Świąteczny dla Ani Mrówczyńskiej
Przejdź do -

Prelekcja „Kalisz w średniowieczu” Jakuba Kurczewskiego

PODZIEL SIĘ SWOJĄ WIEDZĄ.....

Prelekcja Jakuba Kurczewskiego

            13 grudnia uczniowie klasy 1C i 2C mieli okazję uczestniczyć w prelekcji „Kalisz w średniowieczu” przygotowanej przez swojego kolegę Jakuba Kurczewskiego z klasy 2C. Świetna wizualizacja, ciekawe informacje oraz profesjonalny sposób przedstawienia tematu wzbogaciły naszą wiedzę o średniowiecznym Kaliszu, a także zachęciły do pogłębiania zagadnienia.

Zachęcamy wszystkich uczniów do podobnych inicjatyw!

20 grudnia 2016
Czytaj więcej o: Prelekcja „Kalisz w średniowieczu” Jakuba Kurczewskiego
Przejdź do -

Spotkanie inauguracyjne uczestników programu "Od Zera do Hakera"

 W dniu wczorajszym tj 15.12.2016 w UAM w Kaliszu odbyło się spotkanie organizatorów z uczniami ,którzy zgłosili chęć przystąpienia do programu "Od Zera do Hakera" Większość uczniow stanowili uczniowie ZST-E Kalisz

19 grudnia 2016
Czytaj więcej o: Spotkanie inauguracyjne uczestników programu "Od Zera do Hakera"
Przejdź do -

Podsumowanie zbiórki dla Psierocińca

Dziękujemy wszystkim, którzy okazali serce, wspomagając podopiecznych Psierocińca w Zbiersku. Zebrana karma, koce i inne ciepłe rzeczy, będą gwiazdkowym prezentem od Naszej szkoły dla bezdomnych psiaków.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie,

Beata Pilich, Joana Górska-Wilk i Julia Seydak z klasy 2F

15 grudnia 2016
Czytaj więcej o: Podsumowanie zbiórki dla Psierocińca

Konkurs "Moje Finanse"

Wyniki pierwszego etapu konkursu "Moje Finanse"

1  Marcin Madajka 10/12 pkt
2. Wiktor Płuciennik 9/12  pkt
3. Michał Wojtczak 9/12 pkt
4-8 Miłosz Guglas, Konrad Maciaszek, Filip Kaczmarek, Jan Derbiszewski, Jakub Wawrzyniak wszyscy uczniowie uzyskali 8/12 pkt

15 grudnia 2016
Czytaj więcej o: Konkurs "Moje Finanse"
Przejdź do -

Podsumowanie gry miejskiej pt. „Kalisz w powieści Noce i dnie”

Liczna grupa naszych uczniów wzięła udział w grze miejskiej pt. „Kalisz w powieści Noce i dnie” wraz z opiekunkami Katarzyną Reszkę i Beatą Pilich, stworzonej przez Tomasza Chlebbę z wykorzystaniem projektu ucznia naszej szkoły, Maksymiliana Kryszaka, który w 2015 roku opracował trasę spacerową śladami „Nocy i dni”. 6 grudnia 2016 roku w Gimnazjum nr 4 odbyło się uroczyste podsumowanie gry i wręczenie upominków.

11 grudnia 2016
Czytaj więcej o: Podsumowanie gry miejskiej pt. „Kalisz w powieści Noce i dnie”

Olimpiada Teologii Katolickiej

W dniu 07.12.2017 miał miejsce szkolny etap Olimpiady Teologii Katolickiej pod hasłem Orędzie Fatimskie jako znak nadziei dany przez miłosiernego Ojca.
Wzięło w nim udział ponad 40 uczestników, a pierwszych pięciu to:

9 grudnia 2016
Czytaj więcej o: Olimpiada Teologii Katolickiej
Przejdź do -

I miejsce w konkursie plastycznym „Prawda o AIDS – przekaż ją dalej"

Miło nam poinformować, iż uczeń klasy 1 B – Krzysztof Bora – zdobył  I miejsce w konkursie plastycznym  „Prawda o AIDS – przekaż ją dalej”, zorganizowanym przez Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Kaliszu, w ramach kampanii społecznej, mającej na celu walkę z dyskryminacją i stygmatyzacją osób chorych na AIDS.

Inspiratorką udziału uczniów Naszej Szkoły w w/w konkursie była pani Marta Giergenis – Lemańska.

8 grudnia 2016
Czytaj więcej o: I miejsce w konkursie plastycznym „Prawda o AIDS – przekaż ją dalej"
Przejdź do -

Program GIODO pt. „Moje dane – moja sprawa”

Nasza szkoła przystąpiła do programu GIODO pt. „Moje dane – moja sprawa”. Z tej okazji młodzież z klasy IIe i IIIa uczestniczyła w spotkaniu z Panem Jerzym Szukalskim z kaliskiego ODN-u. Spotkanie miało na celu przedstawienie aktów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, ale przede wszystkim zachęcenie młodzieży do stworzenia scenariuszy spotkań z dziećmi ze szkoły podstawowej i przeprowadzenia tychże w kaliskich szkołach. Pomysł spotkał się z żywą reakcją młodzieży. Następne spotkanie ustalono na 5 stycznia. Wtedy poznamy konkretne propozycje działań wypracowanych przez naszych uczniów, zostaną też ustalone ich wizyty w kilku kaliskich szkołach podstawowych.

8 grudnia 2016
Czytaj więcej o: Program GIODO pt. „Moje dane – moja sprawa”
Przejdź do -

Szkolny konkurs wiedzy o HiV i AIDS

W miniony czwartek (1 grudnia) 18 uczniów wzięło udział w szkolnym konkursie wiedzy o HiV i AIDS. W Polsce żyje obecnie około 20 tysięcy zarejestrowanych nosicieli wirusa HiV - niestety wszystko wskazuje na to, iż te dane stanowią jedynie jedną trzecią faktycznej liczby osób zakażonych.

4 grudnia 2016
Czytaj więcej o: Szkolny konkurs wiedzy o HiV i AIDS
Przejdź do -

VIII edycja Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej

W dniu 25 listopada 2016r. uczniowie Naszej Szkoły - Michał Krawczyk 1A, Mateusz Krysiak 1A, Grzegorz Olejnik 1A, Hubert Pietrasiak 1A, Paweł Podemski 1A, Kacper Rubiński 1A, Adam Tyc 2A, Piotr Nawrocki 2C, Rafał Olszyna 3D - wzięli udział w Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej, który odbył się w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim.

28 listopada 2016
Czytaj więcej o: VIII edycja Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej

WYNIKI SESJI EGZAMINU ZAWODOWEGO SIERPIEŃ-PAŹDZIERNIK 2016 r.

Od 25 października w pokoju 106 można odbiarać wyniki egzaminów z sesji sierpień-październik 2016 r. 

25 listopada 2016
Czytaj więcej o: WYNIKI SESJI EGZAMINU ZAWODOWEGO SIERPIEŃ-PAŹDZIERNIK 2016 r.
Przejdź do -

WARSZTATY Z DORADZTWA ZAWODOWEGO

W dniu 18.10.1016r. odbyły się warsztaty z zakresu Doradztwa zawodowego dla uczniów klas trzecich. Warsztaty zostały poprowadzone przez Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Kaliszu. Prowadzący warsztaty z młodzieżą była Pani Magdalena Woźniak- Kościelak.

Koordynatorem spotkania były  Anna Kuczyńska i Anna Woźniak.

23 listopada 2016
Czytaj więcej o: WARSZTATY Z DORADZTWA ZAWODOWEGO
Przejdź do -

AKADEMIA Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODEGŁOŚCI

W tym roku obchodziliśmy 98. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.  Z tej okazji, uczniowie klasy 2D zorganizowali urczystą akademię, która odbyła się 10 listopada 2016 r. w auli szkolnej.  

Motywem przewodnim uroczystości było ukazanie „polskiej drogi do niepodległości”- drogi, jaką musieli pokonać nasi przodkowie, abyśmy my byli wolni! Tym, co zmarli za ojczyznę, hołd wdzięczności składamy!

Koordynatorkami akademii były: Pani mgr Joanna Ignasiak i Pani mgr Katarzyna Reszke.

 

23 listopada 2016
Czytaj więcej o: AKADEMIA Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODEGŁOŚCI
Przejdź do -

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODEGŁOŚĆ

11 listopada 2016 roku na Głównym Rynku w Kaliszu odbyły się miejskie uroczystości Narodowego Święta Niepodległości. Naszą szkołę reprezentował Dyrektor mgr inż. Mariusz Pawlak oraz Poczet Sztandarowy w składzie: Maciej Walendowski (kl. 2D), Kamil Deka (kl. 2D), Piotr Sarzyniec (2C).

Program Uroczystości obejmował m.in. zbiórkę uczestników i pocztów sztandarowych, przemówienie okolicznościowe Prezydenta Miasta KaliszaGrzegorza Sapińskiego, zakończenie XV Marszu Wolności, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod tablicą pamiątkową Ratusza oraz przemarsz uczestników do Katedry Kaliskiej i udział w mszy świętej w intencji Ojczyzny.

Opiekun młodzieży:
mgr Katarzyna Reszke

23 listopada 2016
Czytaj więcej o: NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODEGŁOŚĆ
Przejdź do -

PRELEKCJE DLA RODZICÓW

W dniu 17.11.1016r. odbyło się Prelekcja dla Rodziców  na temat : Narkotyki, dopalacze – zjawisko rozpoznanie zachowań, działania profilaktyczne. Prelekcję poprowadziła mł. asp Marlena Potasińska z MKP w Kaliszu.

Celem spotkania z rodzicami  był wzrost wiedzy na temat  narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy na funkcjonowanie organizmu. W/w prelekcja została zorganizowana w ramach realizacji.

Spotkanie ze specjalistą z MKP cieszyło się uznaniem i zainteresowaniem ze strony Rodziców.

Koordynatorem spotkania: pedagog mgr Anna Kuczyńska.

23 listopada 2016
Czytaj więcej o: PRELEKCJE DLA RODZICÓW

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Kamila Bałyńca

Dyrekcja ZSTE pragnie powiadomić, że uczeń Kamil Bałyniec otrzymał Stypendium Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2015/2016 , uroczyste wręczenie odbędzie się w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w dniu 30 listopada 2016r. o godz. 13:00.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszej wytrwałości w zdobywaniu wiedzy.

Mariusz Pawlak

Dyrektor szkoły

 

23 listopada 2016
Czytaj więcej o: Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Kamila Bałyńca
Przejdź do -

KONKURS ELEKTRONICZNY

Wszystkich pasjonatów elektroniki zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznej edycji Konkursu Elektronicznego. Więcej informacji znajdziecie na plakacie.

16 listopada 2016
Czytaj więcej o: KONKURS ELEKTRONICZNY
Przejdź do -

PRELEKCJE Z ZAKRESU PROFILAKTYKI

W dniu 07-08.10.1016r. odbyło się  prelekcje z zakresu profilaktyki szeroko rozumianej dla uczniów klas pierwszych ZST-E w Kaliszu. Zaproszonym gościem była inspektor Pani Agata Dybioch funkcjonariusz Straży Miejskiej Kalisza.

W ramach prelekcji były omawiane zagadnienia z zakresu profilaktyki przestępczości wśród nieletnich oraz zapobieganiu demoralizacji , w tym profilaktyka uzależnień od alkoholu, nikotyny , środków psychoaktywnych i dopalaczy.

Koordynatorem spotkania: mgr Anna Kuczyńska

Serdecznie Dziękujemy Straży Miejskiej Kalisza za stałą współpracę z naszą szkołą.

15 listopada 2016
Czytaj więcej o: PRELEKCJE Z ZAKRESU PROFILAKTYKI
Przejdź do -

UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO –ELEKTRONICZNYCH W KALISZU MOGLI SPRAWDZIĆ POZIOM TLENKU WĘGLA W WYDYCHANYM POWIETRZU

Realizując Program Ograniczenia Zdrowotnych Następstw  Palenia Tytoniu w Polsce na lata 2014-2018 oraz przypadającego 17.11.2016 Światowego Dnia Rzucenia Palenia.

Uczniowie Zespołu Szkół Techniczno –Elektronicznych w Kaliszu  mogli sprawdzić poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu na podstawie badania smokolayzerem.

 

15 listopada 2016
Czytaj więcej o: UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO –ELEKTRONICZNYCH W KALISZU MOGLI SPRAWDZIĆ POZIOM TLENKU WĘGLA W WYDYCHANYM POWIETRZU
Przejdź do -

KONFERENCJI PT. „POROZMAWIAJMY O NASZYCH BLISKICH”

4 listopada młodzież Naszej Szkoły uczestniczyła w konferencji pt. „Porozmawiajmy o naszych bliskich”.

Konferencja – stanowiąca kontynuację cyklu spotkań edukacyjnych dla młodzieży – zorganizowana została przez Kaliski Klub „Amazonki”.

W programie spotkania znalazły się m.in. wykłady i warsztaty z zakresu psychoonkologii oraz prawidłowego żywienia. Młodzież miała okazję poznać główne założenia programu Simontowskiego, które zostały zaprezentowane w trakcie wykładu pani Elżbiety Dudziak – terapeutki z zakresu psychoonkologii Simontowskiego  Instystutu  Zdrowia.

14 listopada 2016
Czytaj więcej o: KONFERENCJI PT. „POROZMAWIAJMY O NASZYCH BLISKICH”
Przejdź do -

I MIEJSCE NA MISTRZOSTWACH KALISZA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W BADMINTONIE DRUŻYNOWYM CHŁOPCÓW

Dnia 2.11.2016 r odbyły się Mistrzostwa Kalisza Szkół Ponadgimnazjalnych w Badmintonie Drużynowym Chłopców. Uczestniczyła w nich drużyna ZSTE w składzie: Adrian Fatyga i Kacper Troczek. Nasi zawodnicy rozgromili III LO 3 :1, II LO pierwszy zespół 3:0, II LO drugi zespół 3:0 i zostali MISTRZAMI KALISZA!!!

8 listopada 2016
Czytaj więcej o: I MIEJSCE NA MISTRZOSTWACH KALISZA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W BADMINTONIE DRUŻYNOWYM CHŁOPCÓW
Przejdź do -

"POZNAŃ PRZYCIĄGA" ZSTE

Dziś w Naszej Szkole gościliśmy przedstawicieli programu "Poznań Przyciąga", którzy zapoznali uczniów z perspektywą studiowania i mieszkania w Poznaniu.

Z dużym zainteresowaniem spotkało się wystąpienie Jakuba - absolwenta Telekomunikacji i Elektroniki Politechniki Poznańskiej, który opowiedział o studiach na wydziale elektrycznym i portalu www.polakpotrafi.pl, stworzonym po ukończeniu uczelni.

2 listopada 2016
Czytaj więcej o: "POZNAŃ PRZYCIĄGA" ZSTE
Przejdź do -

III MIEJSCE W POWIATOWYM KONKURSIE "MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE"

Uczniowie ZSTE, którzy cyklicznie oddają krew w trakcie szkolnych akcji „Młoda krew ratuje życie” osiągnęli wspaniały sukces. Zostali wyróżnieni III miejscem w powiatowym konkursie  organizowanym przez PCK oraz Urząd Miejski w Kaliszu. 25 października w sali konferencyjnej kaliskiego ratusza, podczas podsumowania ubiegłorocznych zmagań Dyrekcja mgr inż. Mariusz Pawlak, mgr Anna Jaworska oraz koordynator projektu mgr Karolina Olczak odebrali nagrodę która została wręczona przez wiceprezydent miasta Kalisza Karolinę Pawliczak oraz przewodniczącego Wielkopolskiej Rady Okręgowej i Honorowego Krwiodawstwa PCK Janusza Sibińskiego.

Gratulujemy wszystkim uczniom.

27 października 2016
Czytaj więcej o: III MIEJSCE W POWIATOWYM KONKURSIE "MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE"
Przejdź do -

OBRADY RADY MIEJSKIEJ W ZST-E

W czwartek 20 października w naszej szkole odbyło się wyjazdowe posiedzenie Rady Miejskiej Kalisza. Koordynatorem oraz inicjatorem spotkania była mgr Ewelina Nowakowska - nauczyciel języka angielskiego. Przedstawiciele władz miasta oraz  radni w składzie: Artur Kijewski-wiceprezydent, Adam Koszada-przewodniczący Komisji ds. Kultury i Sportu,  Kamila Majewska wiceprzewodnicząca Komisji, Martin Zmuda, Tadeusz Skarżyński, Eskan Derwich, Edward Prus, Zbigniew Włodarek, Dariusz Grodziński  oraz  Urszula Bogarczyk- Naczelnik ds. Sportu i Mariusz Witczak – Naczelnik ds. Edukacji  spotkali się na auli szkoły o godz. 10.00. 

25 października 2016
Czytaj więcej o: OBRADY RADY MIEJSKIEJ W ZST-E
Przejdź do -

PRELEKCJE W RAMACH PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO PT. ,,WIĘZIENIE STRACONY CZAS”

W dniach 11-12.10.1016r. odbyły się prelekcje dla uczniów klas I i II w ramach realizacji Programu Profilaktycznego pt. ,,Więzienie stracony czas” przy współpracy MKP w Kaliszu i Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej. Celem programu jest wzrost wiedzy na temat świadomości i odpowiedzialności popełnianych przestępstw wśród nieletnich, w tym uzależnienia od alkoholu, nikotyny i środków psychoaktywnych na funkcjonowanie młodego organizmu.

20 października 2016
Czytaj więcej o: PRELEKCJE W RAMACH PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO PT. ,,WIĘZIENIE STRACONY CZAS”

ZBIÓRKA DLA PSIEROCIŃCA

Przejdź do -

SZKOLENIE W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W KALISZU

W dniu 10.10.1016r. odbyło się szkolenie w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kaliszu w ramach realizacji projektu edukacyjnego ,,Wiem – nie biorę!" pt. ,,Smak życia” , którego celem jest wzrost wiedzy na temat wpływu narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych na funkcjonowanie organizmu.

Szkolenie prowadziły Pani Kierownik PSSE Oświata Zdrowotna mgr Elżbieta Wojtyła i Pani mgr Agnieszka Stępniak.

W ww. szkoleniu brała udział pedagog mgr Anna Kuczyńska.

19 października 2016
Czytaj więcej o: SZKOLENIE W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W KALISZU

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

Przejdź do -

Dzień Patrona 2016

Przejdź do -

Apel Dzień Papieski

Apel Dzień Papieski

Uroczystośc przygotowały Panie Beata Pilich i Anna Barna

13 października 2016
Czytaj więcej o: Apel Dzień Papieski
Przejdź do -

NASI UCZNIOWIE W BIEGU PTOLEMEUSZA

W tegorocznym Biegu Ptolemeusza , który odbył się 2.10.2016 r. startowali uczniowie Naszej szkoły.

Na dystansie 1500 chłopców wśród Szkół Ponadgimnazjalnych na 6 miejscu uplasował się Bartosz Kukuła. Bartek to bardzo waleczny i wytrzymały zawodnik i postanowił pobiec także nieoficjalnie na 10000 m. Uzyskany czas dałby mu ok. 333 miejsce. Przypomnijmy na ok 1100 startujących !!!!

11 października 2016
Czytaj więcej o: NASI UCZNIOWIE W BIEGU PTOLEMEUSZA
Przejdź do -

UROCZYSTOŚCI 77. ROCZNICY NAPAŚCI WOJSK SOWIECKICH NA POLSKĘ

W sobotę dnia 17 września 2016 roku odbyły się obchody związane z 77. Rocznicą Napaści Wojsk Sowieckich na Polskę.

W uroczystościach uczestniczyła klasa 2E: Łukasz Danielak, Jakub Wawrzyniak i Wiktor Płuciennik pod opieką Pani Anny Barny. Program uroczystości obejmował między innymi: złożenie kwiatów i zapalenie zniczy oraz mszę świętą w Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego. 

7 października 2016
Czytaj więcej o: UROCZYSTOŚCI 77. ROCZNICY NAPAŚCI WOJSK SOWIECKICH NA POLSKĘ
Przejdź do -

UROCZYSTOŚCI DNIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO

W dniu 27 września 2016 roku odbyła się uroczystość patriotyczna zorganizowana z okazji Dnia Polskiego Państwa Podziemnego. Z tej okazji na mogile zbiorowej ofiar II wojny światowej na cmentarzu Tynieckim zostały złożone kwiaty i zapalone znicze pamięci.

W uroczystościach patriotycznych uczestniczyli uczniowie z klasy 2E: Łukasz Danielak, Damian Starzec i Krystian Matuszczak. Opiekę nad młodzieżą i pocztem sztandarowym sprawowała Pani Anna Barna.​

7 października 2016
Czytaj więcej o: UROCZYSTOŚCI DNIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO
Przejdź do -

WYCIECZKA INTEGRACYJNA KLASY IA

4 października 2016 uczniowie klasy IA (mechatronik) uczestniczyli w zabawie paintballowej. Zabawa została zorganizowana w ramach działań integracyjnych klasy.  

Uczniom towarzyszyła wychowawczyni Anna Woźniak wraz z nauczycielką języka polskiego Karoliną Olczak.

5 października 2016
Czytaj więcej o: WYCIECZKA INTEGRACYJNA KLASY IA
Przejdź do -

MISTRZOSTWACH KALISZA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W LEKKOATLETYCE

W dniach 20 i 23. 09.2016 drużyna lekkoatletów Naszej szkoły brała udział w  Mistrzostwach Kalisza Szkół Ponadgimnazjalnych w lekkoatletyce. Zaprezentowaliśmy się w nich bardzo dobrze zajmując często lokaty na podium! 

1 października 2016
Czytaj więcej o: MISTRZOSTWACH KALISZA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W LEKKOATLETYCE

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA KALISZA

Drodzy uczniowie, zachęcamy Was i Waszych znajomych oraz Rodziców do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na projekt związany z naszą szkołą i miastem, a mianowicie chcemy aby przy naszej szkole powstało boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią pod halą pneumatyczną z przeznaczeniem do całorocznego wykorzystania boiska przez szkołę, kluby, stowarzyszenia sportowe, grupy zorganizowane. Aby zrealizować to działanie potrzebujemy, aby został wykonany projekt i kosztorys takiego obiektu abyśmy mogli pozyskać finansowanie zewnętrzne z programów Unijnych, Totalizatora Sportowego, Ministerstwa Sportu bądź PZPN-u.

Hala pneumatyczna

GŁOSUJ

www.bo.kalisz.pl

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

nr 19

Wykonanie projektu wraz z kosztorysem boiska piłkarskiego pod halą pneumatyczną wraz z zapleczem socjalno-gastronomicznym przy Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu

30 września 2016
Czytaj więcej o: BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA KALISZA

STYPENDIUM MIASTA KALISZA IM. ŚW. JANA PAWŁA II 2016

W związku z wczorajszą uroczystością w Ratuszu kaliskim gdzie Prezydent Miasta Kalisza wręczał Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II za bardzo dobre osiągnięcia w nauce, wyjątkowe uzdolnienia oraz wzorową postawę społeczno-patriotyczną pragnę serdecznie pogratulować wszystkim nagrodzonym i życzyć dalszej wytrwałości w podnoszeniu swoich uzdolnień oraz w zdobywaniu coraz to nowych obszarów wiedzy.

1. Konrad Młynek 3A
2. Jakub Sztandera 3D
3. Piotr Nawrocki 2C
4. Dawid Karbowski 3A
5. Bartłomiej Ugorny 3A
6. Konrad Ratajczyk 3A
7. Igor Staszak 3D
8. Gabriela Sokólska 3D
9. Jakub Jędrusiak 3F
10. Jakub Wawrzyniak 2E
11. Miłosz Guglas 2E
12. Michał Szczepański 2E
13. Kaczmarek Adam 2C
 

Mariusz Pawlak
Dyrektor szkoły
wraz z całym gronem pedagogicznym

28 września 2016
Czytaj więcej o: STYPENDIUM MIASTA KALISZA IM. ŚW. JANA PAWŁA II 2016
Przejdź do -

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2016

Jedną z tradycji naszej szkoły jest udział uczniów w kampanii społecznej - „Sprzątanie świata”. Jest to wydarzenie, które ma na celu uświadomienie ludziom, że każdy z nas ma wpływ na otaczające nas środowisko. Że każdy z nas może realnie i aktywnie włączyć się w promowanie zachowań proekologicznych i inicjowanie postaw odpowiedzialnych względem świata przyrody.

26 września 2016
Czytaj więcej o: SPRZĄTANIE ŚWIATA 2016
Przejdź do -

SPOTKANIE DYREKTORA SZKOŁY MGR INŻ. MARIUSZA PAWLAKA I PANI ELŻBIETY WOJTYŁY - KIEROWNIKA SEKCJI HIGIENY I PROMOCJI ZDROWIA W PSSE

W dniu 22.09.2016 r. odbyło się spotkanie Dyrektora szkoły mgr inż. Mariusza Pawlaka i Pani Elżbiety Wojtyły - kierownika Sekcji higieny i promocji zdrowia w PSSE w Kaliszu. Spotkanie to dotyczyło wizytacji z oceny realizacji następujących programów edukacyjnych:

22 września 2016
Czytaj więcej o: SPOTKANIE DYREKTORA SZKOŁY MGR INŻ. MARIUSZA PAWLAKA I PANI ELŻBIETY WOJTYŁY - KIEROWNIKA SEKCJI HIGIENY I PROMOCJI ZDROWIA W PSSE
Przejdź do -

O JOANNIE MICHALSKIEJ - ARTYKUŁ Z ZIEMI KALISKIEJ

W ostatnim wydaniu  Ziemi Kaliskiej ukazał się artykuł o Joannie Michalskiej, która drugi rok kształci się w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych.

Polecamy artykuł i życzymy Asi dalszych sukcesów :)

9 września 2016
Czytaj więcej o: O JOANNIE MICHALSKIEJ - ARTYKUŁ Z ZIEMI KALISKIEJ