Jesteś tutaj: Start / Informacje / Stypendia

Stypendia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

STYPENDIUM JANA PAWŁA II

Dyrektor ZST-E informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 213/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie przyznania Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II stypendium otrzymują:
1. Sandra Jakóbczak
2. Dariusz Kasprzak
3. Roland Kreczmer
4. Jan Nowak
5. Adam Pućka
6. Bartosz Skowroński
7. Adam Wielgocki
8. Dawid Zieliński
Dyplomy potwierdzające otrzymanie Stypendium zostaną przekazane do Szkół, o czym odrębnie powiadomimy.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.
Mariusz Pawlak
Dyrektor szkoły

22 kwietnia 2021

ZMIANY DOTYCZĄCE PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MIASTA KALISZA im. św. JANA PAWŁA II

W związku z ukazaniem się  w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Uchwały Rady Miasta Kalisza nr XXXIV/491/2020 z dnia 29.12.2020r. załącza się aktualne informacje dotyczące przyznawania Stypendium Miasta Kalisza im. św. Jana Pawła II. 

1 Regulamin obowiązujący od 27.01.2021r.

2. Upoważnienie do przelewu na konto

3. Wniosek na II sem. 2020/2021(DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE)

4. Zasady weryfikacji dochodów

18 stycznia 2021

STYPENDIUM JANA PAWŁA II

Informacja!

Termin składania wniosków o Stypendium im. św. Jana Pawła II do dnia 12 lutego 2021r.

Wnioski i regulamin do pobrania na stronie szkoły.

5 stycznia 2021

KARTA DOBREGO UCZNIA

.

8 września 2020

STYPENDIUM SOCJALNE

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM SOCJALNE 15.09.2020r. (wtorek)

Pełnoletni uczeń powinien być sam wnioskodawcą. Jeśli inna osoba składa wniosek w imieniu pełnoletniego ucznia musi mieć pisemne upoważnienie do działania w jego imieniu.

Druki wniosków i pozostałe dokumenty do pobrania ze strony szkoły: www.zste.kalisz.pl

1 września 2020
Czytaj więcej o: STYPENDIUM SOCJALNE

STYPENDIUM WYPRAWKA SZKOLNA

Przekazuję informacje o programie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2020 r. (dawna Wyprawka szkolna). Dotyczy on wyłącznie uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży. Wnioski należy składać  w szkole do 15 września 2020 r. Do wniosku należy załączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dokumenty potwierdzające dokonane zakupy (faktury, paragony, oświadczenie).

1 września 2020
Czytaj więcej o: STYPENDIUM WYPRAWKA SZKOLNA

STYPENDIUM JANA PAWŁA II

Lista uczniów, którym przyznano Stypendium Miasta Kalisza im. św. Jana Pawła II na I semestr roku szkolnego 2020/2021.

Wszystkim stypendystom gratulujemy i zachęcamy do kolejnych tak wysokich osiągnięć w nauce i wzorowej postawy społecznej.

uczniowie

Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu

1.

Jan Nowak

2.

Adam Pućka

3.

Kamil Tomaszewski

4.

Adam Wielgocki

5.

Dawid Zieliński

 

Mariusz Pawlak

Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno – Elektronicznych

22 września 2020

Informacja dotycząca Rządowego programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna" w roku szkolnym 2018/2019.

1. KTO KORZYSTA Z DOFINANSOWANIA

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników [1] do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, jest udzielana dla uczniów:

1) słabowidzących,

2) niesłyszących,

3) słabosłyszących,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego , o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60, 949 i 2203) i uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

1) klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,

2) klasy Ii II branżowej szkoły I stopnia,

3) szkół ponadgimnazjalnych:liceum ogólnokształcącego, technikum,

4) szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,

5) klasy IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego.

Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym realizują odrębną podstawę programową kształcenia ogólnego, do której nie opracowuje się odrębnych podręczników, ze względu na specyficzny charakter ich edukacji oraz indywidualny poziom rozwoju i tempa przyswajania wiedzy. Nauczyciele realizując treści określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego mogą korzystać z podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, oraz z materiałów edukacyjnych, dostępnych na rynku.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do:

1) klasy III szkoły podstawowej [2] ,

2) klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej organizowanych w branżowych szkołach I stopnia,

3) klasy I i II branżowej szkoły I stopnia,

4) liceum ogólnokształcącego i technikum lub szkoły przysposabiającej do pracy,

dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych [3] , o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy o systemie oświat(Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361)

2. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2018/2019.

Wniosek składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego dla siedziby szkoły.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60, 949 i 2203), wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

3. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Pomoc udzielana jest na wniosek pełnoletniego ucznia, rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

4. KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY

Program przewiduje, że do wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania do zakupu podręczników należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

5. WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualnaw stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas III szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

do kwoty 175 zł

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

do kwoty 225 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonychw branżowych szkołach I stopnia lub klasy Ii II branżowej szkoły I stopnia

do kwoty 390 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej sztuk pięknych, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej albo liceum plastycznego

do kwoty 445 zł

6. ROZLICZENIE ZAKUPU

Zwrot kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego,w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty iwychowania, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lubznacznym również materiałów edukacyjnych, następuje do wysokości kwot określonych w programie, poprzedłożeniu potwierdzenia zakupu:

a) w przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka) lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. Jeżeli składane jest oświadczenie, należy podać informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio za zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - "Wyprawka szkolna”.

b) w przypadku zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych dla grupy uczniów koszty zakupu zwracane są rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom poprzedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego w szczególności: imię inazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby dokonującej zakupu (np. przedstawiciela rady rodziców). Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu (np. rada rodziców), na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki lub materiały edukacyjne.

 

 

Sporządziła na podstawie projektu rozporządzenia

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/12312653/12516131/12516132/dokument345457.pdf

Katarzyna Zarzyńska starszy specjalista

tel. 780 386 041, k.zarzynska@ko.poznan.pl

Poznań, 21czerwca 2018 r.[1] podręcznik należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego

[2] w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania - „Nasz szkoła”, o którym mowa w art. 119 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. poz. 2203)

[3] Materiał edukacyjny[3] – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.

Materiałami edukacyjnymi są w szczególności książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne, kolorowanki, rysowanki, uzupełnianki, wyklejanki oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej.

27 sierpnia 2018

Karta dobrego ucznia

Informacje dotyczące karty dobrego ucznia zobacz

Wniosek pobierz

12 września 2017