Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności
Zespołu Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu

Zespół Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie przygotowanych dokumentów tekstowych i mogą nie posiadać dobrze zaznaczonej logicznej struktury,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • skany dokumentów otrzymanych od podmiotów trzecich a podlegających publikacji

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mariusz Pawlak.
 • E-mail: zstekalisz@wp.pl
 • Telefon: 627533950

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu
 • Adres: 62 - 800 Kalisz, ul. Częstochowska 99-105
 • E-mail: zstekalisz@wp.pl
 • Telefon: 62 753 39 50

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Istnieje jedno wejście główne do budynku szkoły, w którym znajdują się 3 kondygnacje i 3 klatki schodowe. Brak wind.
 2. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 3. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 4. Możliwośc wstępu z psem asystującym i ewentualnym uzasadnionym ograniczeniem.
 5. Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Artykuły

fb

25 lutego 2022