Jesteś tutaj: Start / Informacje

Informacje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Stypendium Miasta Kalisza im. św. Jana Pawła II na I semestr roku szkolnego 2018/2019

Lista uczniów, którym przyznano Stypendium Miasta Kalisza im. św. Jana Pawła II na
I semestr roku szkolnego 2018/2019.

Uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom nastąpi dnia 19 września 2018r. (środa) w Sali Recepcyjnej w Ratuszu o godz. 12:00.

Wszystkim stypendystom gratulujemy i zachęcamy do kolejnych tak wysokich osiągnięć
w nauce i wzorowej postawy społecznej.

Mariusz Pawlak

Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno – Elektronicznych

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

klasa

1

Mikołaj Wdowczyk

2 A

2

Jakub Bieliński

2 A

3

Krystian Matuszczak

4 E

4

Izabela Wącław

3 F

5

Adam Kaczmarek

4 C

6

Dawid Duyck

3 F

7

Miłosz Guglas

4 E

8

Cezary Krymarys

2 D

9

Maciej Kowalczyk

3 E

10

Adam Pućka

2 A

11

Piotr Nawrocki

4 C

12

Hubert Pietrasiak

3 A

13

Szymon Królak

2 C

14

Cezary Baranowski

2 B

15

Szymon Lorenc

2 B

14 września 2018

KOMUNIKAT STYPENDIUM SOCJALNE

KOMUNIKAT

STYPENDIUM SOCJALNE

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
O STYPENDIUM SOCJALNE

DO

17.09.2018r. (poniedziałek)

 

DRUKI WNIOSKÓW
o STYPENDIUM SOCJALNE
DO ODBIORU W POKOJU NR 106.

 

Pouczenie i Katalog wydatków na rok szkolny 2018.doc

nowy wniosek socjalne 2018.doc

23 sierpnia 2018

WYNIKI EGZAMINU ZAWODOWEGO W SESJI CZERWIEC – LIPIEC 2018r.

WYNIKI EGZAMINU ZAWODOWEGO W SESJI
CZERWIEC – LIPIEC 2018r.

W związku z przekazaniem przez OKE wyników egzaminu zawodowego
w dniu 31 sierpnia 2018r. bardzo proszę aby absolwenci (rok szkolny 2017/2018
i poprzednie) zgłaszali się po odbiór do p. nr 106,
natomiast obecni uczniowie klas 3 i 4 (rok szkolny 2018/2019) otrzymają wyniki egzaminu od wychowawców klas po rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2018/2019.

Ważne jest aby zapoznać się z wynikami jak najszybciej i w razie konieczności ponownego przystąpienia do egzaminu złożyć deklarację na sesję styczeń – luty 2019r. do 9 września 2018r.

 

Terminy Egzaminów Zawodowych w 2019r.

Sesja Styczeń – Luty 2019r.

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI do 9 września 2018r.

Część pisemna – 10 stycznia 2019r.

Część praktyczna – od dnia 9 stycznia do 16 lutego 2019r., a szczegółowy harmonogram będzie podany w późniejszym terminie.

Wyniki egzaminu zawodowego z sesji styczeń – luty 2019r. będą ogłoszone 22 marca 2019r.

Dla osób, które przystąpią do tej sesji egzaminu zawodowego i w przypadku jego nie zdania będą miały możliwość złożenia deklaracji na sesję letnią do 29 marca 2019r. tj. do 7 dni po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
z sesji styczeń – luty 2019r.

 

Sesja Czerwiec – Lipiec 2019r.

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI do 18 lutego 2019r.

Część pisemna – 18 czerwca 2019r.

Część praktyczna – od dnia 17 czerwca do 4 lipca 2019r., a szczegółowy harmonogram będzie podany w późniejszym terminie.

Wyniki egzaminu zawodowego z sesji czerwiec – lipiec 2019r. będą ogłoszone 30 sierpnia 2019r.

 

23 sierpnia 2018

Terminy Egzaminów Zawodowych w 2019r.

INFORMACJA DLA KLAS 3 i 4

 

Terminy Egzaminów Zawodowych w 2019r.

Sesja Styczeń – Luty 2019r.

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI do 9 września 2018r.

Część pisemna – 10 stycznia 2019r.

Część praktyczna – od dnia 9 stycznia do 16 lutego 2019r., a szczegółowy harmonogram będzie podany w późniejszym terminie.

Wyniki egzaminu zawodowego z sesji styczeń – luty 2019r. będą ogłoszone 22 marca 2019r.

Dla osób, które przystąpią do tej sesji egzaminu zawodowego i w przypadku jego nie zdania będą miały możliwość złożenia deklaracji na sesję letnią do 29 marca 2019r. tj. do 7 dni po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
z sesji styczeń – luty 2019r.

Sesja Czerwiec – Lipiec 2019r.

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI do 18 lutego 2019r.

Część pisemna – 18 czerwca 2019r.

Część praktyczna – od dnia 17 czerwca do 4 lipca 2019r., a szczegółowy harmonogram będzie podany w późniejszym terminie.

Wyniki egzaminu zawodowego z sesji czerwiec – lipiec 2019r. będą ogłoszone 30 sierpnia 2019r.

 

 

komunikat_o_dostosowaniach_egz_zaw_2018_2019.pdf

23 sierpnia 2018

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

UWAGA!

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
odbędzie się w dniu 03.09.2018r. (poniedziałek) dla klas pierwszych
o godz. 10:00 w Auli szkolnej.

Po uroczystości uczniowie klas pierwszych udadzą się do poszczególnych sal:

Klasa

Zawód

Numer Sali

1 A

Technik mechatronik

208

1 B

Technik mechanik

207

1 C

Technik informatyk/Technik elektronik

209

1 D

Technik informatyk

114

1 E

Technik informatyk

305

1 F

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

201

1 G

Technik mechatronik

115

Pozostałe klasy przychodzą na godzinę 11:00 do przydzielonych sal:

Klasa

Numer Sali

2 A

306

2 B

302

2 C

Biblioteka szkolna

2 D

308

2 E

017

2 F

025

3 A

019

3 B

205

3 C

117-2

3 D

310

3 E

Sala gimnastyczna

3 F

206

4 A

117-k

4 B

Sala gimnastyczna – zaplecze

4 C

311

4 D

117-1

4 E

301

4 F

303

23 sierpnia 2018

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

rodo
W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych tzw. RODO) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informujemy, iż:

  1. Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu, ul. Częstochowska 99-105; 62-800 Kalisz 

  1.  Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych p. Dorotę Paszek z którą może się Pani/Pan skontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1) adres poczty elektronicznej: ido.kalisz@gmail.com

2) nr telefonu: 795-342-008

3.       Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna.

Pani/Pana dane przetwarzane będą w związku z realizacją zadań własnych 
bądź zleconych określonych przepisami prawa, w celu realizacji przysługujących uprawnień, bądź spełnienia przez Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu,

1)      obowiązków określonych przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

2)      Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub
do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.

3)      Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody
na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

4.       Odbiorcy danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem danych w celu wynikającego z przepisów prawa, dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

5.       Okres przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane przez Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu, ul. Częstochowska 99-105; 62-800 Kalisz,  przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

 

6.       Prawa osób, których dane dotyczą, dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych,

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3) usunięcia swoich danych osobowych,

4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

5) przenoszenia swoich danych osobowych,

6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

7.       Prawo do cofnięcia zgody.

1)      Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. 

2)      Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

8.       Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.       Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:

1) ustawowym,

2) umownym,

3) warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

  1. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
  2. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
  3. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

10.   Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

DYREKTOR SZKOŁY

 

26 lipca 2018

Wakacje

 

 

 

Wakacje 2018

  

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2017/2018
wszystkim Nauczycielom, Pracownikom
Zespołu Techniczno- Elektronicznych w Kaliszu oraz Rodzicom składamy najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę i życzymy,
by okres wakacyjny był czasem odpoczynku i radości.
Uczniom życzymy bezpiecznych i słonecznych wakacji, interesujących podróży, niezapomnianych wrażeń, uśmiechu na co dzień
oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

Wierzymy, że wszyscy spotkamy się zdrowi, wypoczęci, z zapasem sił i w doskonałych humorach w nowym roku szkolnym.

Dyrekcja ZSTE w Kaliszu

27 czerwca 2018

Polska - Hiszpania

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

UWAGA!

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

W dniu 22 czerwca 2018r.  (piątek) o godz. 09:00 w Auli szkolnej odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018.
W uroczystości będą brały udział klasy pierwsze oraz z pozostałych klas uczniowie odbierający nagrody i wyróżnienia.

Po zakończeniu uroczystości o godz. 10:00 wszyscy uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich przejdą do niżej wymienionych klas razem z wychowawcami.

KLASA

NUMER SALI

1 A

208

1 B

205

1 C

209

1 D

114

1 E

201

1 F

Sala gimnastyczna-zaplecze

2 A

115

2 B

308

2 C

305

2 D

310

2 E

017

2 F

206

3 A

117 – K

3 B

012

3 C

306

3 D

117

3 E

207

3 F

301

8 czerwca 2018

PRZYPOMNIENIE O ZŁOŻENIU DEKLARACJI NA EGZAMINY ZAWODOWE

Uwaga! Przypominamy, że 16 lutego mija termin składania deklaracji na egzamin zawodowy w sesji czerwiec - lipiec 2017. Uczniowie, którzy chcą poprawić niezdaną do tej pory kwalifikację proszeni są o wypełnienie odpowiedniej deklaracji i złożenie do pokoju 106.

24 stycznia 2017